Ubezpieczyciel zwleka z wypłatą odszkodowania.

W wielu przypadkach ubezpieczyciel zwleka z wypłatą odszkodowania i wielu poszkodowanych nie wie, jak się zachować, gdzie się zgłosić, a także jakie są terminy, które obowiązują zakład ubezpieczeń.

Bardzo ważną informację dla każdego poszkodowanego jest ustawowy termin dla usunięcia szkody. Wynosi on 30 dni od dnia zgłoszenia szkody. Termin ten może zostać przedłużony, jeżeli okoliczności wypadku uniemożliwiają w jakimś stopniu wycenienie szkody lub rozstrzygnięcie, czy ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność. W tym wypadku jednakże towarzystwo ubezpieczeniowe powinno zadośćuczynić roszczeniu w ciągu 14 dni od dnia, w którym przy zachowaniu należytej staranności wyjaśnienie okoliczności było możliwe. Warto jednakże pamiętać, że ubezpieczyciel nie powinien przekroczyć 90 dni od daty zgłoszenia szkody. Inaczej sprawa wygląda przy zapłacie jedynie bezspornej kwoty odszkodowania, która powinna zostać wydana poszkodowanemu w terminie 30 dni. Dodatkowo jeżeli ubezpieczyciel nie poinformuje poszkodowanego o stanie sprawy do 30 dni, należy to uznać za czyn niedopuszczalny.

Ubezpieczyciel zwleka z wypłatą odszkodowania?

Jakie mamy możliwości interwencji? Jeżeli towarzystwo ubezpieczeniowe nie odpowiada w terminie, możemy wysłać pismo ponaglające, w którym wyraźnie należy wskazać na przekroczenie terminów oraz konieczność wypłaty odszkodowania lub zadośćuczynienia wraz z należnymi odsetkami. W następnej kolejności możemy wystosować skargę do Rzecznika Finansowego, który musi działać z urzędu i mamy pewność, że interwencja zostanie podjęta. Jeżeli żadne z tych rozwiązań nie pomoże, możemy wystosować skargę do Komisji Nadzoru Finansowego wraz z zapisem wszystkich nieprawidłowości w postępowaniu towarzystwa ubezpieczeniowego.

Dlaczego warto skorzystać z pomocy kancelarii odszkodowawczej?

Jeżeli mimo zastosowania wszystkich możliwych rozwiązań ubezpieczyciel dalej odmawia wypłaty odszkodowania, bądź jego wysokość jest dużo niższa niż zasadna kwota, polecamy powierzyć sprawę naszej kancelarii, która posiada bogate doświadczenie w reprezentowaniu poszkodowanych przed towarzystwem ubezpieczeniowym, a także w postępowaniach sądowych. Przedawnienie roszczeń odszkodowawczych następuje najczęściej w przeciągu 3 lat, a w przypadku szkód powstałych w wyniku popełnienia przestępstwa dopiero po 20 latach od momentu wystąpienia szkody. Po zgłoszeniu przeprowadzamy bezpłatną analizę wszystkich okoliczności Państwa sprawy, co umożliwia oszacowanie rozmiaru doznanych strat, ocenę dlaczego ubezpieczyciel zwleka z wypłatą odszkodowania oraz co można uzyskać.