Jak długo czeka się na pieniądze z ubezpieczenia?

Kiedy już skutecznie uda nam się zgłosić szkodę, zadajemy sobie pytanie „jak długo czeka się na pieniądze z ubezpieczenia?”. Jest to zupełnie naturalna reakcja, bowiem potrzebujemy funduszy na przykład na naprawę uszkodzonego pojazdu lub zakup nowego auta. Co do zasady ubezpieczyciel ma 30 dni na wypłatę odszkodowania. Wielokrotnie jednak spotykamy się z sytuacją, gdy towarzystwo nie dotrzymuje tego terminu. Jak powinien zachować się w tym momencie poszkodowany?

Obowiązki stron w postępowaniu likwidacyjnym

Ubezpieczyciele niejednokrotnie próbują powołać się na przepis art. 6 Kodeksu cywilnego, zgodnie z którym ciężar udowodnienia faktu spoczywa na osobie, która z faktu tego wywodzi skutki prawne. Towarzystwa ubezpieczeniowe podnoszą zatem, że nie było możliwe wypłacenie pieniędzy w ciągu 30 dni, ponieważ poszkodowany nie udowodnił dostatecznie przysługujących mu roszczeń. Takie postępowanie jest jednak niezgodne z prawem. Sąd Najwyższy wielokrotnie wskazywał, że po otrzymaniu zawiadomienia o wypadku, to ubezpieczyciel jest obowiązany do ustalenia przesłanek swojej odpowiedzialności oraz do zbadania okoliczności dotyczących wysokości szkody. Roszczący powinien natomiast niezwłocznie zgłosić zdarzenie, udzielić niezbędnych wyjaśnień i informacji, które znajdują się w jego posiadaniu. Odmowa lub ograniczenie wypłaty odszkodowania przez towarzystwo ubezpieczeniowe uzasadnione są tylko w przypadku, gdy z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa nie dopełniono wskazanych czynności i miało to wpływ na ustalenie powstania lub zakresu odpowiedzialności, bądź też na zwiększenie rozmiarów szkody. Uwzględniając powyższe należy stwierdzić, że postępowanie likwidacyjne z założenia nie jest postępowaniem spornym, w którym ciężar dowodu mógłby funkcjonować w rozumieniu art. 6 k.c.

Jak długo czeka się na pieniądze z ubezpieczenia?

Kolejnym problemem, który napotykają osoby poszkodowane jest uzależnienie prawa do odszkodowania lub jego wypłaty od prawomocnego wyroku sądu. Takie stanowisko zakładu ubezpieczeń często należy uznać za nieprawidłowe, podczas gdy roszczący nie potrafią merytorycznie odnieść się do podnoszonej argumentacji. Jeśli ubezpieczyciel zwleka z wypłatą odszkodowania, spełnienie świadczenia w terminie późniejszym niż wynika to z przepisów prawa, znajduje uzasadnienie tylko wówczas, gdy wykaże on istnienie przeszkód uniemożliwiających wyjaśnienie okoliczności koniecznych do ustalenia odpowiedzialności albo wysokości świadczenia, mimo działań podejmowanych z należytą starannością. Miernik należytej staranności wyraża się w zastosowaniu wszelkich dostępnych środków faktycznych i prawnych w celu spełnienia świadczenia i przeciwstawia się opieszałości lub biernemu oczekiwaniu na wynik postępowania sądowego. Obowiązek wypłaty powstaje bowiem, kiedy tylko możliwe jest wyjaśnienie przez towarzystwo ubezpieczeniowe okoliczności wypadku. A zatem na pytanie – jak długo czeka się na pieniądze z ubezpieczenia – należy wskazać, że ubezpieczyciel ma bezwzględnie 30 dni na dokonanie tej czynności (w niektórych przypadkach do 90 dni). Jeżeli spóźni się z wypłatą, poszkodowany może wystąpić na drogę sądową w celu wyegzekwowania należności wraz z zapłatą odsetek za nieuzasadnioną zwłokę.