Odszkodowanie z OC sprawcy – na co mogę liczyć?

Osoby poszkodowane w wypadku komunikacyjnym, które doznały uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia, mają prawo ubiegać się o odszkodowania osobowe z tytułu szkody majątkowej i zadośćuczynienie z tytułu szkody niemajątkowej. Podobnie jeśli w wyniku zdarzenia nastąpiła śmierć poszkodowanego, osobom bliskim przynależą stosowne rekompensaty. Wyrównaniu podlegają także wszelkie straty powstałe wskutek uszkodzenia lub zniszczenia rzeczy. Odszkodowanie z OC sprawcy – na co mogę liczyć?

Szkody osobowe.

Szkody na osobie powstają wskutek uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia oraz śmierci poszkodowanego. Uszkodzeniem ciała w rozumieniu art. 444 § 1 k.c. w zw. z art. 445 § 1 k.c. jest naruszenie integralności fizycznej powłoki cielesnej oraz tkanek i narządów wewnętrznych. Chodzi zarówno o defekty powierzchowne, np. rany na skórze, jak i naruszenie organów wewnętrznych. Z kolei za rozstrój zdrowia uznaje się zakłócenie funkcji organizmu bez widocznych uszkodzeń, np. zatrucie, nerwica, choroba psychiczna. Szkody na osobie dzielą się na majątkowe (odszkodowanie) i niemajątkowe (zadośćuczynienie).

 • Odszkodowania osobowe o charakterze majątkowym.

 • Zakład ubezpieczeń ma obowiązek zwrócić wszelkie wydatki na leczenie wynikające z rozstroju zdrowia lub uszkodzenia ciała, włączając w to zabiegi, operacje, rehabilitację, zakup leków, sprzętu ortopedycznego. Oczywiście można starać się o pokrycie kosztów leczenia w prywatnym ośrodku zdrowia. Muszą one zostać należycie udokumentowane. Roszczeniu o wyrównanie podlegają dodatkowo koszty opieki pielęgniarskiej, a także sprawowanej przez osoby najbliższe. Ubezpieczyciel zapłaci również za przewozy związane z leczeniem, na przykład ze szpitala do domu.
 • Szkoda majątkowa to także utracone korzyści, np. utracone zarobki.  W uzasadnionych przypadkach przysługuje prawo do renty tytułem zwiększonych potrzeb,  utraconego dochodu, zwrot kosztów przygotowania do nowego zawodu czy adaptacji mieszkania, jeśli osoba poszkodowana w wyniku zdarzenia stała się osobą niepełnosprawną.
 • Świadczenia dla rodziny zmarłego zalicza się także do kategorii roszczeń majątkowych. Jeżeli śmierć poszkodowanego spowodowała znaczne pogorszenie sytuacji życiowej członków rodziny, można uzyskać pieniężne odszkodowanie osobowe. W celu określenia stosownej kwoty porównaniu podlega sytuacja życiowa osoby roszczącej sprzed i po śmierci poszkodowanego. Ocena zależna jest od wielu niewymiernych czynników.
 • Rentę otrzyma osoba, względem której ciążył na zmarłym ustawowy obowiązek alimentacyjny lub której zmarły dobrowolnie i stale dostarczał środków utrzymania, jeżeli z okoliczności wynika, że wymagają tego zasady współżycia społecznego.
 • Zwrot kosztów leczenia i pochówku podlega roszczącemu, który poniósł wydatki na te cele.
 • Zadośćuczynienie za doznane krzywdy i śmierć osoby bliskiej.

 • W przypadku szkody niemajątkowej należy się zadośćuczynienie z tytułu poniesionych krzywd. Są to ujemne przeżycia związane z dolegliwościami powypadkowymi, głównie ból, cierpienie fizyczne i psychiczne.
 • Zadośćuczynienie za śmierć osoby bliskiej służy złagodzeniu krzywdy związanej z utratą więzi emocjonalnej oraz poczuciem osamotnienia.

Szkody rzeczowe.

Szkody rzeczowe mają charakter majątkowy. Poszkodowany może domagać się:

 • odszkodowania za zniszczenie lub uszkodzenie pojazdu,
 • odszkodowania za utratę wartości handlowej w przypadku aut nie starszych niż 3-6 letnie,
 • zwrotu kosztów wynajmu pojazdu zastępczego, holowania, przechowywania auta,
 • zwrotu kosztów sporządzenia opinii rzeczoznawcy samochodowego.

Odszkodowanie z OC sprawcy – na co jeszcze mogę liczyć?

Utrata, uszkodzenie lub zniszczenie innych rzeczy w wypadku czy kolizji, takich jak odzież czy telefon komórkowy, również podlegają rekompensacie.