Kto pomoże po wypadku drogowym?

Poważny wypadek drogowy może nieodwracalnie zmienić nasze życie, powodując urazy, których leczenie bywa długim i uciążliwym procesem. Niekiedy poszkodowany musi się zmierzyć z niepełnosprawnością. Kto pomoże po wypadku drogowym w tak trudnej sytuacji? Wsparcia możemy szukać wśród instytucji państwowych lub organizacji pozarządowych.

Pomoc systemowa

Pierwszą instytucją, u której możemy szukać pomocy jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Osoba poszkodowana czynna zawodowo na okres leczenia otrzymuje zasiłek chorobowy. Jeżeli nie jest zdolna do podjęcia zatrudnienia, a spełnia kryteria określone w  ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych, powinna wystąpić z wnioskiem o przyznanie renty z tytułu niezdolności do pracy. Do wniosku należy załączyć dokumentację medyczną oraz zaświadczenie o zatrudnieniu. W uzasadnionych przypadkach ZUS przyznaje i finansuje także: świadczenie rehabilitacyjne, rentę szkoleniową czy dodatek pielęgnacyjny.

Obok ZUS możemy liczyć także na instytucje państwowe, które zajmują się rehabilitacją zawodową i społeczną, a zatem pomocą w przystosowaniu osób niepełnosprawnych do nowej rzeczywistości. To przede wszystkim ośrodki miejskie i gminne (MOPS, GOPS), centra pomocy rodzinie (PCPR) oraz Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Instytucje te odpowiadają między innymi za dofinansowanie działań związanych z likwidacją barier architektonicznych w najbliższym otoczeniu, zajmują się wsparciem zatrudnienia osób niepełnosprawnych czy organizacją różnego rodzaju szkoleń. Zakres świadczonej pomocy jest bardzo szeroki i zindywidualizowany, dlatego należy osobiście skontaktować się z najbliższą placówką, aby uzyskać szczegółowe informacje o możliwych formach wsparcia.

Organizacje pozarządowe

Poza państwowymi instytucjami warto zwrócić się do tzw. trzeciego sektora. Fundacje i stowarzyszenia działające na zasadzie non-profit określają w statucie swoje cele, a to pozwala zorientować się, kto pomoże po wypadku drogowym i w jakim zakresie. Niektóre organizacje finansują leczenie i rehabilitację, zakup potrzebnego sprzętu, inne organizują szkolenia i zajmują się głównie aktywizacją zawodową podopiecznych. Warto więc poświęcić czas na zapoznanie się z profilem ich działalności.

Odszkodowania – kto pomoże po wypadku drogowym?

Jeśli poszkodowany posiadał stosowne ubezpieczenie dobrowolne, może dochodzić odszkodowania ze strony swojego ubezpieczyciela zyskując środki na leczenie i rehabilitację. Zakres roszczeń uzależniony jest od rodzaju wykupionego pakietu. Osobom opłacającym składki do NFZ dostęp do pewnych procedur medycznych ograniczają długie kolejki w placówkach publicznych. W przypadku ubiegania się o odszkodowanie z OC sprawcy wypadku drogowego można liczyć na rekompensaty określone ustawowo, w tym zwrot kosztów leczenia poniesionych w prywatnych placówkach zdrowia. Nie jest jednak obojętne, komu powierzymy dochodzenie odszkodowań. Przed wyborem pełnomocnika, należy zweryfikować, kto zajmie się szkodą.