Jak sprzedać auto po szkodzie?

Dopełnienie kilku formalności przesądza o tym, jak sprzedać auto po szkodzie i dochować właściwej procedury. Zgłoszenie sprzedaży w wydziale komunikacji i towarzystwie ubezpieczeniowym nic nie kosztuje i zajmuje dosłownie chwilę, dlatego nie warto lekceważyć tych obowiązków.

Jak sprzedać auto po szkodzie?

Sytuacja jest prostsza, jeżeli mówimy o szkodzie częściowej. Najprawdopodobniej bez trudu znajdziemy nabywcę – osobę prywatną lub firmę skupującą auta powypadkowe. Jeśli pojazd nadal jest sprawny lub uszkodzenia niewielkie, z dużym prawdopodobieństwem kolejny właściciel przerejestruje go na siebie i przejmie lub wykupi ubezpieczenie OC. W przypadku gdy wartość samochodu nieznacznie przekracza cenę złomu, szczególnie stosujmy się do zasady ograniczonego zaufania. Nie mamy bowiem pewności, czy auto nie zostanie porzucone, wykorzystane do przestępstwa lub przekazane do nielegalnego złomowania.

W pierwszej kolejności powinniśmy skupić się na poprawnym sporządzeniu umowy sprzedaży, aby zabezpieczyć swoje interesy. Poza podstawowymi danymi o stronach i przedmiocie umowy oraz kwocie zakupu należy umieścić w niej informacje dodatkowe o pojeździe. W szczególności warto wpisać do umowy godzinę sprzedaży, sposób oględzin samochodu, najlepiej załączyć dokumentację z serwisu, a także występujące usterki, oświadczenie o stanie licznika oraz wypadkowości auta. Kupujący ma prawo do reklamacji z tytułu rękojmi, gdyby w przyszłości doszło do ujawnienia wad ukrytych. W umowie należy także jasno określić stronę zobowiązaną do zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych.

Następnie powinniśmy powiadomić właściwego starostę o dokonanej transakcji. Prawo o ruchu drogowym (art. 78 ust. 2 pkt 1) zobowiązuje do złożenia zawiadomienia o zbyciu w przeciągu 30 dni. Z kolei ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK (art. 32 ust. 1) obliguje do poinformowana ubezpieczyciela w terminie 14 dni. Na tej podstawie możemy uzyskać zwrot składki za niewykorzystany okres ubezpieczenia OC, jeśli nabywca wypowie obowiązującą umowę. Stosowne zgłoszenia uchronią nas przed skutkami ewentualnej odpowiedzialności, gdyby samochód nie został przerejestrowany.

Zawyżona wycena wraku – co zrobić?

Większy kłopot ze sprzedażą mogą mieć ci, u których stwierdzono szkodę całkowitą, a ubezpieczyciel zawyżył wartość wraku. Zatem jak sprzedać auto po szkodzie, jeśli wycena odbiega od realiów rynkowych? Poproś o pomoc zakład ubezpieczeń. Na podstawie art. 3 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 22.05.2003 r. o działalności ubezpieczeniowej, może on przejmować i zbywać przedmioty i prawa nabyte w związku z wykonywaniem umowy ubezpieczenia na zasadzie dobrowolności. Niekiedy towarzystwo decyduje się wystawić pojazd na specjalistycznej platformie internetowej.

Gdyby jednak nie doszło do transakcji kupna za ustaloną cenę, możemy podjąć próbę zbycia we własnym zakresie. Zwyczajowo ofertę udostępnia się na okres 10 dni. Jeśli wraku nie uda się sprzedać lub uzyskana kwota będzie niższa od ustalonej wartości, mamy prawo zażądać pokrycia różnicy między szacunkową wyceną, a kwotą uzyskaną ze zbycia. Środki pieniężne z odszkodowania oraz ze sprzedaży powinny bowiem odpowiadać rynkowej wartości auta sprzed szkody. Do wniosku należy dołączyć dowody w postaci ogłoszeń zamieszczonych w prasie lub portalu internetowym, na które nie wpłynęła oferta kupna po cenie ustalonej przez towarzystwo.

Kiedy wycofać pojazd z ruchu?

Często dodatkowe roszczenie względem ubezpieczyciela nie przysługuje, gdyż szkoda została zlikwidowana prawidłowo. Jeśli z problemem „Nie mogę naprawić auta po stłuczce – co mam zrobić?” borykamy się z powodu złego stanu technicznego pojazdu, nie mamy innego wyboru, jak tylko zezłomować i wyrejestrować wrak, a następnie wystąpić o zwrot składki OC za niewykorzystany okres ubezpieczenia.