Jakie dokumenty do ubezpieczalni?

Zgłoszenie szkody wynikającej z kolizji lub wypadku drogowego uruchamia proces postępowania likwidacyjnego prowadzonego przez zakład ubezpieczeń. Załączone dokumenty powinny korespondować z treścią zawiadomienia, tzn. odzwierciedlać stan faktyczny zdarzenia, zasadność zgłoszonych roszczeń i wysokości świadczenia. Jakie dokumenty do ubezpieczalni złożyć?

Towarzystwo ubezpieczeniowe z tytułu obowiązkowej polisy OC posiadaczy pojazdów mechanicznych przejmuje ciężar zapłaty sprawcy wypadku, gdy sprawca jest zobowiązany do odszkodowania za wyrządzoną pojazdem szkodę. To jaką dokumentację powinien załączyć roszczący, zależy od powstałych uszczerbków. Odszkodowanie z OC sprawcy – na co możesz liczyć? Katalog świadczeń obejmuje zarówno szkody rzeczowe, jak i osobowe, tzn. jeśli nastąpi śmierć, uszkodzenia ciała, rozstrój  zdrowia, utrata, zniszczenie lub uszkodzenie rzeczy.

Jakie dokumenty do ubezpieczalni?

Potwierdzenie okoliczności zdarzenia

Jeśli na miejsce zdarzenia wezwano Policję, a sprawca został ukarany mandatem i ten mandat przyjął, wówczas Policjant sporządzi notatkę urzędową, która stanowi podstawę dochodzenia odszkodowań.

Jeśli do kolizji nie wezwano Policji, do wniosku o odszkodowanie załączamy oświadczenie uczestników kolizji. Jak napisać oświadczenia sprawcy po stłuczce? Można skorzystać z gotowych formularzy udostępnianych przez towarzystwa ubezpieczeniowe lub posłużyć się zwykłą kartką papieru. Należy zadbać o ustalenie wszystkich okoliczności. Wskazane jest pozyskanie danych świadków, zrobienie zdjęć pojazdów i śladów pozostawionych przez nie na drodze. Warto także dokonać nagrania w miejscu zdarzenia.

Udowodnienie szkody i wysokości roszczeń

Wnioskując o odszkodowanie z tytułu poniesionych strat w związku z uszkodzeniem auta dostarczamy:

 • dowód rejestracyjny uszkodzonego auta, jeżeli osoba poszkodowana widnieje w nim jako właściciel lub dowód rejestracyjny oraz dokument potwierdzający nabycie prawa własności samochodu, np. umowa sprzedaży, faktura sprzedawcy, jeżeli auto nie zostało przerejestrowane,
 • aktualną polisę OC,
 • dokumentację potwierdzającą poniesione koszty, np. faktura z warsztatu samochodowego, za najem auta zastępczego, rachunki za holowanie,
 • dokumentację potwierdzającą okoliczności zdarzenia.

Występując o zadośćuczynienie i odszkodowanie za uszkodzenie ciała przedstawiamy:

 • dokumentację medyczną, np. karta informacyjna ze szpitala i SOR, historia leczenia, skierowania i zwolnienia od lekarzy, wyniki badań, opinie i zaświadczenia lekarskie zwłaszcza o stanie zdrowia, orzeczenia lekarskie o procentowym uszczerbku na zdrowiu, dokumenty medyczne potwierdzające rozstrój zdrowia psychicznego, doznane w wyniku wypadku lub leczenia oszpecenia, widoczne rany, kalectwo,
 • dokumentację potwierdzającą poniesienie wydatków spowodowanych wypadkiem, np. zaświadczenie lekarza o kosztach specjalnego odżywania, faktury za leki, nierefundowane świadczenia medyczne, zakup sprzętu rehabilitacyjnego i ortopedycznego, oświadczenie o poniesionych kosztach dojazdu do szpitala, na rehabilitację, korzystaniu z pomocy osób trzecich,
 • dokumentację potwierdzającą utracone korzyści, takie jak dochody czy szanse na przyszłość, np. zaświadczenie o zarobkach, orzeczenia lekarzy orzeczników ZUS, jeśli poszkodowany stał się w wyniku wypadku niezdolny do pracy,
 • szczegółowy opis wpływu wypadku na życie rodzinne, zawodowe i społeczne, np. cierpień, utraconych perspektyw, planów na przyszłość, niezdolności do samodzielnej egzystencji,
 • dokumentację potwierdzającą okoliczności zdarzenia.

Wnioskując o odszkodowanie i zadośćuczynienie za śmierć osoby bliskiej załączamy:

 • akt zgonu,
 • akt małżeństwa, gdy uprawnionym do odszkodowania jest współmałżonek zmarłego,
 • akty urodzenia dzieci, jeśli są uprawnione do otrzymania świadczeń,
 • zaświadczenie o wspólnym zamieszkaniu w dniu wypadku,
 • dokumentację potwierdzającą poniesione koszty pogrzebu,
 • opis pogorszenia sytuacji materialnej i życiowej najbliższej rodziny i roszczącego,
 • dokumenty medyczne poświadczające pogorszenie zdrowia fizycznego i psychicznego bliskich osoby zmarłej i roszczącego,
 • dokumenty poświadczające dochody osoby zmarłej,
 • oświadczenie o osobach pozostających w wspólnym gospodarstwie domowym lub będących na utrzymaniu zmarłego oraz o ich dochodach,
 • dokumentację potwierdzającą okoliczności zdarzenia.

W przypadku dochodzenia odszkodowania lub zadośćuczynienia roszczący musi każdorazowo określić adekwatną jego zdaniem kwotę. Poczucie i rozmiar krzywdy są kategoriami subiektywnymi, a więc zadośćuczynienie ma charakter uznaniowy i zależy od wielu niewymiernych czynników. Ile można dostać odszkodowania? Powinno ono odpowiadać równowartości doznanej szkody majątkowej, uwzględniać rzeczywiście poniesione koszty i utracone korzyści. Jego wysokość w dużej mierze zależy od prawidłowego wykazania uszczerbku na zdrowiu oraz strat finansowych.

Ciężar dowodu w postępowaniu likwidacyjnym

Co do zasady przeprowadzenie postępowania likwidacyjnego ciąży na zakładzie ubezpieczeniowym. Jednak stosownie do art. 16 ust. 2 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK roszczący zobowiązany jest do udzielenia niezbędnych wyjaśnień i przekazania posiadanych informacji. Zakład ubezpieczeń musi w terminie 7 dni od zgłoszenia szkody poinformować go, jakie dokumenty do ubezpieczalni powinien dostarczyć z zaznaczeniem, że jest to niezbędne do dalszego prowadzenia postępowania. Ubezpieczyciel nie powinien żądać dokumentów, które może pozyskać samodzielnie oraz takich, których uzyskanie wiązałoby się z nadmiernymi trudnościami dla zgłaszającego szkodę.