Naprawa samochodu przez poszkodowanego a odpowiedzialność ubezpieczyciela

W dniu 7 grudnia 2018 r. Sąd Najwyższy wydał dość istotne orzeczenie dla branży ubezpieczeń. Odniósł się bowiem do kwestii odpowiedzialności ubezpieczyciela w przypadku naprawienia szkody w pojeździe mechanicznym przed ustaleniem wysokości odszkodowania. Co zmieni się
w zakresie przyznawanych świadczeń?

Zagadnienie prawne

W marcu 2018 r. Sąd Okręgowy w Szczecinie zwrócił się do Sądu Najwyższego o wyjaśnienie zagadnienia prawnego. Zadano pytanie: “czy w przypadku wyrządzenia szkody w pojeździe mechanicznym, stanowiącej szkodę częściową, w przypadku, gdy przed ustaleniem wysokości odszkodowania dojdzie do naprawy pojazdu przywracającej ten pojazd do stanu sprzed powstania szkody, odszkodowanie należne poszkodowanemu w ramach ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu mechanicznego ograniczone jest do równowartości wydatków faktycznie poniesionych celem naprawy pojazdu, czy też powinno być ustalone jako równowartość hipotetycznie określonych kosztów przywrócenia pojazdu do stanu poprzedniego?”. W odpowiedzi na to pytanie Sąd Najwyższe co prawda odmówił podjęcia uchwały, ale w swoim postanowieniu zawarł kilka niezwykle istotnych twierdzeń.

Stanowisko Sądu Najwyższego

Sąd odmówił podjęcia uchwały, ponieważ uznał, że odpowiedź na to pytanie jest oczywista.
W ocenie Sądu Najwyższego orzecznictwo niejednokrotnie wskazywało, że dochodzenie roszczenia z tytułu kosztów naprawy jest zupełnie niezależne od faktycznego dokonania naprawy. Co więcej, wartość odszkodowania powinna odpowiadać niezbędnym i ekonomicznie uzasadnionym kosztom naprawy. Poszkodowany zatem, naprawiając uszkodzony samochód powinien przedłożyć ubezpieczycielowi rachunek, fakturę lub inne dowody, świadczące o wysokości poniesionej szkody i na tej podstawie należy wypłacić odszkodowanie.

Ubezpieczyciel nie zwolni się od odpowiedzialności

Nie ma zatem mowy o zwolnieniu się ubezpieczyciela od odpowiedzialności. Jego obowiązki aktualizują się już w momencie powstania szkody i istnieją niezależnie od tego, czy poszkodowany z własnej inicjatywy naprawił pojazd jeszcze przed ustaleniem kwoty odszkodowania, czy też zaczekał na orzeczenie ubezpieczyciela.