Wypadek dziecka w szkole i poza szkołą

Statystki, prowadzone przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, pokazują, że w roku szkolnym 2016/2017 w szkole uległo wypadkom prawie 60 tysięcy osób, przy czym odnotowano 13 ofiar śmiertelnych i aż 102 osoby, u których wystąpiły ciężkie obrażenia ciała. Oznacza to tyle, że w ciągu roku w szkole ginie więcej dzieci niż górników w kopalniach. To niepokojące dane. Jak w takiej sytuacji uzyskać odszkodowanie po wypadku? Gdzie znaleźć pomoc?

Czego możemy się domagać?

Dla większości rodziców oczywistością jest, że mogą uzyskać świadczenie z tytułu ubezpieczenia NNW ucznia (następstw nieszczęśliwych wypadków), ale to nie wszystko. Rodzice mogą otrzymać również odszkodowanie lub zadośćuczynienie od szkoły – i to nie tylko za wypadki, jakim dzieci uległy w czasie zajęć lub przerw, ale także w czasie różnego rodzaju szkolnych wyjazdów, kolonii, “zielonych szkół” i tak dalej. Placówka zobowiązana do pełnienia nadzoru nad uczniami będzie musiała naprawić szkody nie tylko na osobie (wszelkiego rodzaju złamania, skręcenia i inne urazy), ale również w mieniu (na przykład zniszczenie telefonu komórkowego lub odzieży).

Kiedy szkoła odpowiada za wypadek?

Odpowiedzialność szkoły powstaje przy spełnieniu trzech przesłanek – musi zaistnieć szkoda, zdarzenie, z którym przepisy łączą obowiązek odszkodowawczy oraz związek przyczynowy pomiędzy szkodą a tym zdarzeniem. Oznacza to tyle, że rodzice otrzymają odszkodowanie po wypadku, jeżeli będzie on wynikał chociażby z niedopilnowania przez nauczyciela.

Jak uzyskać odszkodowanie po wypadku?

O odszkodowanie lub zadośćuczynienie może wystąpić sam uczeń (o ile jest pełnoletni) lub jego rodzice (prawni opiekunowie). Pamiętajmy, że w ramach dochodzonej kwoty możemy uwzględnić nie tylko faktyczną szkodę (wydatki na leczenie, rehabilitację, koszty dojazdu), ale również utracone korzyści. Jeżeli mamy wątpliwości, w jaki sposób poprawnie sformułować pismo, możemy zwrócić się po pomoc do kancelarii odszkodowawczej.