Wypadek śmiertelny. Jakie świadczenia może uzyskać rodzina?

Odszkodowanie lub zadośćuczynienie w związku z wypadkiem komunikacyjnym może uzyskać nie tylko bezpośredni poszkodowany, czyli osoba, która uległa wypadkowi. Takie świadczenie w pewnych przypadkach mogą otrzymać również jego bliscy. Co im przysługuje?

Koszty leczenia i koszty pogrzebu

Przede wszystkim rodzina lub najbliżsi zmarłego mogą otrzymać pieniądze, odpowiadające kosztom leczenia i pogrzebu. Jak wskazano bowiem w art. 446 § 1 Kodeksu cywilnego: “jeżeli wskutek uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia nastąpiła śmierć poszkodowanego, zobowiązany do naprawienia szkody powinien zwrócić koszty leczenia i pogrzebu temu, kto je poniósł”.

Renta

Poza tym prawo przewiduje, że chociażby małoletnie dzieci, mogą otrzymać rentę po zmarłym rodzicu. Jak wynika z art. 446 § 2 Kodeksu cywilnego – osoba, względem której ciążył na zmarłym ustawowy obowiązek alimentacyjny, może żądać od zobowiązanego do naprawienia szkody, renty obliczonej stosownie do potrzeb poszkodowanego oraz do możliwości zarobkowych i majątkowych zmarłego przez czas prawdopodobnego trwania obowiązku alimentacyjnego. Oczywiście obowiązek alimentacyjny nie jest równoznaczny z zasądzonymi alimentami, ale po prostu kosztami, jakie zmarły ponosił na utrzymanie swojego podopiecznego. Zresztą renty mogą żądać również inne osoby bliskie, którym zmarły dobrowolnie i stale dostarczał środków utrzymania, jeżeli z okoliczności wynika, że wymagają tego zasady współżycia społecznego.

Odszkodowanie za pogorszenie sytuacji życiowej i zadośćuczynienie

No i oczywiście bliscy zmarłego mogą się też domagać odszkodowania, jeżeli wskutek śmierci poszkodowanego nastąpiło znaczne pogorszenie ich sytuacji życiowej. To z kolei wynika z art. 446 § 3 Kodeksu cywilnego. Ostatnim możliwym do uzyskania świadczeniem jest zadośćuczynienie. W oparciu o art. 446 § 4 Kodeksu cywilnego – sąd może przyznać najbliższym członkom rodziny zmarłego odpowiednią sumę tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę.