Zadośćuczynienie za krzywdę osoby trzeciej w wypadku samochodowym

Jeśli osoba poniesie szkodę, na skutek wypadku nastąpi rozstrój zdrowia lub uszkodzenie ciała to należy jej się zadośćuczynienie. Co jednak w przypadku gdy na skutek uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia w wyniku wypadku zginie najbliższa nam osoba?

W związku ze śmiercią brata w wypadku komunikacyjnym została wniesiona sprawa o zadośćuczynienie do Sądu pierwszej instancji. Sąd na podstawie art. 448 k.c. przyznał powodowi zadośćuczynienie za naruszenie dobra osobistego.

Sąd Okręgowy uznał jednak, że „literalne brzmienie” przepisu nie przesądza odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń oraz wyklucza zobowiązanie do zapłaty zadośćuczynienia przez zakład ubezpieczeń w wyniku naruszenia dobra osobistego. Sąd Okręgowy zaznaczył, że odpowiedzialność ubezpieczyciela nie ma charakteru absolutnego i biorąc pod uwagę fakt, że jego zakres odpowiedzialności ma wpływ na wysokość składki ubezpieczenia to godziło by to w zasadę bezpieczeństwa obrotu gospodarczego.

Na koniec sprawa trafiła do Sądu Najwyższego, który stwierdził, że zadośćuczynienie należy się nie tylko bratu, ale także całej rodzinie zmarłego i zakład ubezpieczeniowy ma obowiązek jego wypłacenia za naruszenie dobra osobistego.