Kim jest Administrator Danych

Zgodnie z treścią RODO Administratorem Danych jest osobą fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele           i sposoby przetwarzania danych osobowych. W odniesieniu do powyższej treści wskazać   należy na to, że Administrator danych ustala cele przetwarzania danych osobowych oraz sposoby przetwarzania danych. Dla przykładu w przypadku danych osobowych przetwarzanych w ramach prowadzonej jednoosobowej działalności gospodarczej w odniesieniu do danych, których cel i sposób przetwarzania danych jest ustalany przez jej właściciela będzie on w tym zakresie Administratorem danych. Nie wyklucza to, że w pewnym zakresie osoba taka będzie przetwarzała dane nie jako Administrator danych ale jako podmiot przetwarzający dane (procesor). Dla przykładu jeżeli osoba prowadząca działalność gospodarczą zatrudnia pracowników to w odniesieniu do danych osobowych tych osób będzie Administratorem danych. Natomiast sytuacją, w której osoba prowadząca działalność gospodarczą będzie procesorem jest będzie miała miejsce jeżeli  dane osobowe przetwarzane będą na polecenie podmiotu zewnętrznego, np. realizując usługę przy wykonywaniu której przetwarzane będą dane osobowe przekazane przez podmiot zlecający.         Administratorem danych osobowych mogą też być osoby prawne oraz organy publiczne. Ustalenie w jakim zakresie dany podmiot jest Administratorem danych wymaga każdorazowo indywidualnej analizy.