Kiedy można podzielić majątek wspólny małżonków?

Małżonkowie często żyją w błędnym przekonaniu, że podziału majątku wspólnego można dokonać dopiero po rozwodzie lub separacji. Tymczasem prawdą jest, że taki zabieg możliwy jest nawet wcześniej. Kiedy można podzielić majątek wspólny małżonków?

 

Wspólność ustawowa małżeńska

 

Podstawowym i tradycyjnym ustrojem majątkowym w małżeństwie jest wspólność ustawowa. Zgodnie z art. 31 § 1 ustawy z 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2017 r. poz. 682) – z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami z mocy ustawy wspólność majątkowa (wspólność ustawowa) obejmująca przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich (majątek wspólny). Majątek wspólny obejmuje w szczególności: pobrane wynagrodzenie za pracę i dochody z innej działalności zarobkowej każdego z małżonków, dochody z majątku wspólnego (oraz osobistego) małżonków, środki zgromadzone na rachunku otwartego lub pracowniczego funduszu emerytalnego.

 

Ustanie wspólności majątkowej

 

Podział majątku wspólnego małżonków następuje zatem z chwilą ustania wspólności ustawowej. Może to mieć miejsce zarówno w trakcie trwania małżeństwa, jak i po jego ustaniu. W odniesieniu do pierwszej sytuacji podział nastąpi wtedy, gdy małżonkowie podpiszą umowę o rozdzielność majątkową (intercyzę), sąd dokona ustanowienia rozdzielności, jedno z małżonków zostanie ubezwłasnowolnione, jeden z małżonków ogłosi upadłość, zostanie orzeczona separacja małżonków. Podział majątku nastąpi również zawsze po ustaniu małżeństwa. Nie chodzi tu jednak wyłącznie o rozwód, ale również śmierć jednego z małżonków albo uprawomocnienie się wyroku unieważniającego małżeństwo.