Odpowiedzialność małżonków za długi po rozwodzie

Wielu Polaków, nie chcąc płacić za najem, decyduje się dzisiaj na wzięcie kredytu hipotecznego i kupuje własny dom lub nowe mieszkanie. Niejednokrotnie, dla polepszenia zdolności kredytowej, w kredyt zaangażowani są oboje małżonkowie. Problem pojawia się jednak wtedy, gdy dochodzi między nimi do rozwodu. Co wtedy z długiem? W jaki sposób dochodzi do rozliczenia wzajemnych należności? Jak rozwiązać tego typu sprawy majątkowe?

Długi to nie majątek wspólny

W skład majątku wspólnego, w oparciu o art. 31 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, wchodzą między innymi: pobrane wynagrodzenie za pracę i dochody z innej działalności zarobkowej każdego z małżonków, dochody z majątku wspólnego, jak również z majątku osobistego każdego z małżonków, środki zgromadzone na rachunku otwartego lub pracowniczego funduszu emerytalnego każdego z małżonków, kwoty składek zewidencjonowanych na subkoncie, o którym mowa w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych. Przepis ten nie uwzględnia jednak ewentualnych długów, które powstały w trakcie trwania małżeństwa. Oznacza to tyle, że w wyniku podziału majątku nie dojdzie do podziału długów.

Solidarna odpowiedzialność za długi

Sprawy majątkowe nie należą do łatwych. Biorąc kredyt hipoteczny na 25 czy 30 lat, należy mieć na uwadze, że naprawdę trudno będzie się z niego „wyplątać”. Małżonkowie odpowiadają za zaciągnięte zobowiązanie solidarnie (w takim samym stopniu). W konsekwencji rozliczenie tego długu będzie możliwe tylko w oparciu o dobrą wolę obu stron, a trzeba pamiętać, że rozwody często przebiegają w dość nieprzyjaznej, burzliwej atmosferze.

Podział majątku a długi

Podział majątku po rozwodzie jest ważnym etapem, którym należy się zająć. Jednak warto zauważyć, że długi, które zostały zaciągnięte przez małżonków w trakcie trwania małżeństwa, nie są uwzględniane w procesie podziału majątku wspólnego. W praktyce oznacza to, że każde z małżonków może być nadal odpowiedzialne za spłatę tych zobowiązań, niezależnie od podziału majątku.

Warto jednak pamiętać, że istnieją pewne sytuacje, w których odpowiedzialność solidarna małżonków za długi może ulec zmianie. Przykładowo, jeśli dług został spłacony w całości przez jednego z małżonków, istnieje możliwość dochodzenia zwrotu tej kwoty od drugiego małżonka. Ponadto, jeśli dług został zaciągnięty w celu zaspokojenia potrzeb rodziny lub na cele związane z wychowaniem dzieci, sąd może uwzględnić ten fakt przy podziale majątku i przesunąć część odpowiedzialności za spłatę długu na drugiego małżonka.

Rozwiązanie spraw majątkowych po rozwodzie

Aby rozwiązać kwestie majątkowe po rozwodzie, zaleca się skonsultowanie się z prawnikiem specjalizującym się w sprawach rodziny i prawa majątkowego. Prawnik ten będzie w stanie pomóc w ustaleniu najlepszego sposobu rozliczenia długów i podziału majątku, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi. Istnieją różne możliwości rozwiązania sprawy, takie jak sporządzenie ugody, w której określone będą zasady podziału majątku oraz rozliczenia długów, bądź skierowanie sprawy do sądu, który podejmie decyzję w tej kwestii.

W przypadku trudności w osiągnięciu porozumienia między stronami, istnieje również możliwość skorzystania z mediacji lub innych alternatywnych metod rozwiązywania sporów. Ważne jest, aby każda ze stron była reprezentowana przez profesjonalistę prawnego, który będzie chronił jej interesy i pomógł w znalezieniu sprawiedliwego rozwiązania.