Czy egzekwowanie alimentów będzie łatwiejsze?

Pod koniec roku weszła w życie ustawa z 6 grudnia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy skuteczności egzekucji świadczeń alimentacyjnych. Regulacja ta ma usprawnić proces egzekwowania alimentów od niepłacących dłużników. Czy rzeczywiście ściąganie należnych świadczeń będzie łatwiejsze?

Czym jest pakiet alimentacyjny?

Nowa ustawa stanowi realizację tak zwanego „pakietu alimentacyjnego”. Jego ramy zostały natomiast określone w przyjętym przez Radę Ministrów „Przeglądzie systemów wsparcia rodzin”. Projekt ten ma za zadanie egzekwowanie zobowiązań rodziców wobec dzieci, w tym tak fundamentalnych jak alimentacja. Za niedopuszczalną należy bowiem uznać sytuację, w której jeden z rodziców uchyla się od ponoszenia kosztów utrzymania dziecka. Ani niezamieszkiwanie z dzieckiem, ani brak pracy, ani też inne powoływane przez dłużników argumenty, nie mogą stanowić podstawy do zwolnienia ich z obowiązku alimentacyjnego. Dodatkową motywacją dla rządowego projektu był też fakt, iż łączna kwota niewyegzekwowanych zobowiązań alimenciarzy wciąż przekracza 10 miliardów złotych.

Co zmienią nowe przepisy?

Nowe przepisy mają na celu poprawę ściągalności świadczeń alimentacyjnych. Zmiany dotkną między innymi Kodeks postępowania cywilnego. Wysokość grzywny, jaką komornik może wymierzyć pracodawcy z tytułu nie wykonywania obowiązku egzekucji świadczeń alimentacyjnych od pracownika wzrośnie z 2.000 do 5.000 zł. Dodatkowo będzie można nakładać ją wielokrotnie na ten sam podmiot. Poza tym będzie można prowadzić egzekucję z diet, otrzymywanych za podróże służbowe aż do 50 procent uzyskanej kwoty. Szczególnie ciekawa jest natomiast nowa regulacja, wprowadzona do ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Na mocy nowych przepisów komornicy będą mogli szybciej i skuteczniej pozyskiwać informacje o dochodach alimenciarzy. Będą mieli bowiem dostęp do szczegółowych danych, zbieranych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Z kolei po stronie komorników pojawi się zobowiązanie do regularnego (nie rzadszego niż co 6 miesięcy) przekazywania ZUS-owi informacji o dalszym prowadzeniu egzekucji świadczeń alimentacyjnych lub zaprzestaniu tej egzekucji. Efekty współpracy komorników z ZUS zobaczymy jednak dopiero od 2020 r.