Obowiązki informacyjne na gruncie RODO

Obowiązki informacyjne Administratora danych istniały już na gruncie dotychczasowej ustawy o ochronie danych osobowych. Z dniem wejścia w życie RODO zasady związane z informowaniem podmiotu, którego dane są przetwarzane ulegną zmianie. Materia ta jest regulowana przez art. 13 i 14 RODO, które wyliczają obowiązki informacyjne osobno w przypadku zbierania danych od osoby, której dane dotyczą (art. 13 RODO) oraz w przypadku pozyskiwania danych osobowych w inny sposób niż od pomiotu, którego dane są przetwarzane (art. 14 RODO). Mimo powyższego rozróżnienia istnieje zakres obowiązków informacyjnych wspólnych dla obu przypadków. Chodzi w szczególności o informacje identyfikujące Administratora, gdy ma to zastosowanie dane inspektora ochrony danych, informacje o podstawie prawnej przetwarzania danych i celach ich przetwarzania, informacje o prawnie uzasadnionych interesach realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, jeśli odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. F RODO, informacje o odbiorcach lub kategoriach odbiorców danych osobowych, informacje o zamiarze przekazania danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. Dodatkowo obowiązek informacyjny dotyczący danych uzyskanych od podmiotów, których te dane dotyczą rozszerza się na obowiązek informacyjny dotyczący okresu na jaki dane osobowe będą przechowywane, o prawie do do żądania od administratora dostępu  do danych osobowych osoby, której dane dotyczą oraz ich sprostowaniu, usunięciu lub ograniczeniu przetwarzania lub o prawie do wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych.