RODO – informacje ogólne

RODO, czyli Rozporządzenie o ochronie danych osobowych. Prace nad jego treścią trwały kilka lat. RODO jest odpowiedzią na zmieniającą się rzeczywistość w obszarze nowych technologii,  cyfryzacji społeczeństwa i powszechnego dostępu do internetu, których konsekwencją jest możliwość przetwarzania danych osobowych na niespotykaną dotychczas skalę. W związku z tym, że nasze dane są wykorzystywane na wielu płaszczyznach koniecznym było stworzenie przepisów adekwatnych do zmieniającej się rzeczywistości w miejsce dotychczasowych regulacji,  mowa tu o dyrektywie 94/95/WE z 1994 r. Na pierwszy rzut oka widać jak dużo czasu upłynęło od wprowadzenia w życie przepisów dyrektywy. Ważne jest również zaznaczenie tego, że przepisy wprowadzone dyrektywą nie były bezpośredniego stosowane we wszystkich krajach Unii Europejskiej i potrzebna była ich implementacja na grunt krajowy. W Polsce miało to miejsce ustawą o ochronie danych osobowych z 1997 r. RODO, które wchodzi w życie 25 maja 2018 roku będzie stosowane bezpośrednio z uwagi na fakt, że jest to rozporządzenie. Innymi słowy te same przepisy dotyczące ochrony danych osobowych będą stosowane w każdym kraju Unii Europejskiej. Prawodawcom krajowym pozostawiono tylko częściową swobodę co do brzmienia przepisów krajowych, chodzi m. in. o regulacje odnoszące się do organizacji i funkcjonowania urzędu kontrolnego (w Polsce będzie to Urząd Ochrony Danych Osobowych) oraz zasady dotyczące akredytacji, którą przewiduje RODO.