Prawo karne a używki – czy można pójść do więzienia?

Przez używki wiele osób popadło w konflikt z prawem. Alkohol i narkotyki wielokrotnie zaburzały percepcję przyszłych przestępców i prowadziły do negatywnych dla otoczenia konsekwencji. Zarówno jazda pod wpływem alkoholu, jazda po narkotykach, jak i samo posiadanie narkotyków grozi natomiast odpowiedzialnością karną. Czy za te czyny można pójść do więzienia?

Jazda pod wpływem alkoholu – konsekwencje

Za jazdę pod wpływem alkoholu grozi grzywna, kara ograniczenia wolności lub kara pozbawienia wolności. Wymiar kary uzależniony jest natomiast od poziomu alkoholu we krwi pijanego kierowcy. Przy niewielkiej dawce czyn ten będzie kwalifikowany jako wykroczenie. Najpewniej skończy się zatem grzywną. Przy większej może już stanowić przestępstwo i doprowadzić do orzeczenia kary pozbawienia wolności. Jednak grzywna, ograniczenie wolności oraz więzienie to nie jedyne, możliwe konsekwencje. Jazda pod wpływem alkoholu może również wiązać się ze znacznie bardziej dotkliwą karą – zakazem prowadzenia pojazdu. Sąd maksymalnie może orzec o dożywotnim zakazie. Dodatkowo sprawca może zostać zobowiązany do zapłacenia wysokiego świadczenia pieniężnego na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej. Obecnie maksymalna kwota takiego wsparcia wynosi 60.000 złotych.

Jazda pod wpływem narkotyków – konsekwencje

Jazda pod wpływem narkotyków traktowana jest natomiast dokładnie tak samo, jak jazda pod wpływem alkoholu. Z przepisów Kodeksu karnego wynika bowiem, że osoba znajdująca się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego, prowadząca pojazd mechaniczny w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo karze pozbawienia wolności do lat 2. Z kolei w Kodeksie wykroczeń stwierdzono, że kto, znajdując się w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka, prowadzi pojazd mechaniczny w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, podlega karze aresztu albo grzywny nie niższej niż 50 złotych.

Posiadanie narkotyków – konsekwencje

Warto też wspomnieć, że już samo posiadanie narkotyków jest w Polsce nielegalne. Regulujące tę sytuację przepisy karne znajdują się w ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii. Zgodnie z art. 62 tego aktu – kto, wbrew przepisom ustawy, posiada środki odurzające lub substancje psychotropowe, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. Dodatkowo przewidziano zaostrzenie odpowiedzialności, jeżeli przedmiotem tego czynu jest znaczna ilość środków odurzających lub substancji psychotropowych. Wówczas sprawcy może grozić nawet 10 lat więzienia.