Jak przekształcić użytkowanie wieczyste – uzyskanie zaświadczenia

Z dniem 1 stycznia 2019 r. wszyscy użytkownicy wieczyści gruntów, zabudowanych na cele mieszkaniowe, staną się z mocy prawa ich właścicielami. Dla dopełnienia formalności i dokonania wpisu do księgi wieczystej, konieczne jest jednak uzyskanie stosownego zaświadczenia. Jak to zrobić?

Kto wydaje zaświadczenie?

Zaświadczenie, będące potwierdzeniem przekształcenia, wydaje: starosta, wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej (w przypadku gruntów, stanowiących własność Skarbu Państwa), dyrektor oddziału terenowego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa lub dyrektor oddziału regionalnego Agencji Mienia Wojskowego (w przypadku gruntów, w stosunku do których prawo własności Skarbu Państwa wykonują te podmioty), wójt (albo też burmistrz lub prezydent miasta), zarząd powiatu albo zarząd województwa (w przypadku gruntów stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego) oraz dyrektor Zarządu Zasobów Mieszkaniowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji (w przypadku gruntów, w stosunku do których prawo własności Skarbu Państwa wykonuje ten podmiot).

Z urzędu czy na wniosek?

Możliwe są dwie opcje uzyskania zaświadczenia. Po pierwsze na wniosek właściciela (byłego użytkownika wieczystego). Po drugie z urzędu. Organy administracji publicznej mają przy tym ściśle określony czas na wydanie zaświadczenia – 4 miesiące od dnia otrzymania wniosku właściciela albo 12 miesięcy – w przypadku wydawania zaświadczenia z urzędu. Graniczną datą, do której wszyscy dotychczasowi użytkownicy wieczyści gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe powinni otrzymać stosowne zaświadczenie, jest zatem 31 grudnia 2019 r.

Co zawiera zaświadczenie?

Zaświadczenie zawiera oznaczenie nieruchomości gruntowej lub lokalowej, według ewidencji gruntów i budynków oraz ksiąg wieczystych, prowadzonych dla tych nieruchomości. W wydawanym dokumencie potwierdza się przekształcenie oraz informuje o obowiązku wnoszenia opłaty przekształceniowej w określonej wysokości i terminie, a także możliwości jednorazowego wniesienia opłaty.

Jak działa zaświadczenie?

Wystawione przez organ administracji zaświadczenie stanowi podstawę wpisu w dziale III księgi wieczystej roszczenia o opłatę, w odniesieniu do każdoczesnego właściciela nieruchomości, a także w dziale II, dotyczącego nowego właściciela nieruchomości.