Jak na przekształceniu użytkowania wieczystego zyskują przedsiębiorcy?

1 stycznia 2019 r. nastąpiło automatyczne przekształcenie użytkowania wieczystego gruntów mieszkaniowych we własność. Stało się tak za sprawą nowej regulacji – ustawy z 20 lipca 2018 r. Wiele osób nie jest zadowolonych ze zmian. Powody do radości mogą mieć jednak przedsiębiorcy. Dlaczego?

Kilka słów o przekształceniu

Na mocy ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów, dotychczasowi użytkownicy wieczyści stali się właścicielami nieruchomości. Zabieg ten nie jest jednak neutralny dla nowych właścicieli. Obarczeni oni bowiem zostali licznymi obowiązkami. Przede wszystkim muszą teraz uiszczać tak zwaną opłatę przekształceniową. Mogą to zrobić ratalnie lub jednorazowo, uzyskując korzystniejsze warunki spłaty. Dodatkowo konieczne jest uzyskanie stosownego zaświadczenia, które będzie stanowiło podstawę ujawnienia prawa własności w księdze wieczystej nieruchomości oraz ewidencji gruntów.

Nowi właściciele zyskają czy stracą?

Wiele osób podnosi, że zmiany wprowadzone przez nową ustawę, utrudniły im życie. W zasadzie dalej muszą ponosić opłaty za użytkowanie wieczyste (często wyższe niż dotychczas), tylko
w formie opłaty przekształceniowej. Praktycznie niczego nie zyskali, a mają zdecydowanie więcej obowiązków. Czy wszyscy są niezadowoleni ze zmian? Nie. Grupą, która może wiele zyskać, dzięki nowej ustawie, są przedsiębiorcy. Właściciel gruntu, będący przedsiębiorcą, w odniesieniu do nieruchomości wykorzystywanej do prowadzenia działalności gospodarczej, może bowiem
w terminie 3 miesięcy od dnia przekształcenia złożyć właściwemu organowi oświadczenie
o zamiarze wnoszenia opłaty przez 99 lat (przy stawce opłaty 1%), 50 lat (przy stawce opłaty 2%) albo 33 lata (przy stawce opłaty 3%) albo też przez okres, w którym suma opłat nie przekroczy wartości rynkowej nieruchomości, stanowiącej podstawę ustalenia opłaty rocznej, jeżeli przekroczy ona próg 3%. Wydłużenie terminu dla przedsiębiorców (dla przypomnienia – standardowo jest to 20 lat) spowoduje, że opłata wyrówna wartość rynkową nieruchomości. W efekcie nie dojdzie do udzielenia pomocy publicznej i zarazem do nałożenia na przedsiębiorcę obowiązku dopłaty,
w związku z  przekształceniem.

Gdzie zysk?

Zmiana jest zatem korzystna dla przedsiębiorców, ponieważ ich opłata przekształceniowa
w zasadzie zrówna się z dotychczas ponoszoną opłatą roczną z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości. Ważne jest jednak, aby w terminie złożyli wniosek o wydłużenie okresu wnoszenia opłaty z tytułu przekształcenia.