Bezgotówkowa likwidacja szkody – na czym polega?

Czy w wyniku kolizji drogowej lub stłuczki doszło do uszkodzenia twojego pojazdu? Ubezpieczyciel sprawcy zdarzenia jest zobowiązany do likwidacji szkody komunikacyjnej. Jednym z wariantów, który może Ci zaproponować jest bezgotówkowa likwidacja szkód także aut z USA.  W tym artykule podpowiadamy na czym polega naprawa bezgotówkowa z OC sprawcy.

Jaki jest zakres i charakter odpowiedzialności odszkodowawczej osoby odpowiedzialnej za szkodę?

W polskim systemie prawnym obowiązuje zasada pełnego odszkodowania, która jest głównie uregulowana w artykule 361 Kodeksu cywilnego (zwanej także „k.c.”). Według tego przepisu, osoba zobowiązana do naprawienia szkody ma zasadniczo ograniczoną odpowiedzialność do normalnych konsekwencji swojego działania lub zaniechania, które spowodowały szkodę. Ponadto obejmuje ona straty oraz utracone korzyści, które poszkodowany ponosi. Za pierwotną szkodę  uznaje się utratę wartości pojazdu w przypadku jego uszkodzenia, natomiast za pochodną np. poniesienie kosztów związanych z wynajmem auta zastępczego.

Do określenia rozmiaru szkody stosuje się metodę dyferencyjną, czyli różnicową. Ten sposób określenia rozmiaru szkody polega na ustaleniu stanu majątkowego przed wystąpieniem zdarzenia i po nim. Zgodnie z art. 361 § 2 Kodeksu cywilnego szkoda powinna być pomniejszona o korzyści uzyskane przez poszkodowanego. Według art. 363 § 1 Kodeksu cywilnego, będąc poszkodowanym, masz prawo do wyboru:

  • możliwość przywrócenia samochodu do stanu poprzedniego, czyli bezgotówkowej  likwidacji szkód
  • a, możliwością skorzystania z odebrania rekompensaty w formie gotówki, czyli gotówkowej naprawy szkody.

Jaką odpowiedzialność ponosi zakład ubezpieczeń?

Odpowiedzialność zakładu ubezpieczeń kształtuje się odmiennie od odpowiedzialności sprawcy. Zgodnie z art. 822 k.c. ubezpieczyciel jest zobowiązany do zapłaty odszkodowania z tytułu odpowiedzialności cywilnej powstałej w wyniku odpowiedzialności ubezpieczonego za szkody wyrządzone osobom trzecim. Zakłady Ubezpieczeń w ramach odszkodowania OC nie mają obowiązku organizacji naprawy bezgotówkowej z OC sprawcy, a jedynie wypłatę odszkodowania. W praktyce część towarzystw ubezpieczeniowych zdecydowała się na stworzenie takiego wariantu dla poszkodowanych.

Jakie koszty naprawy pojazdu powinien uwzględnić ubezpieczyciel podczas jego naprawy?

Wysokość odszkodowania powinna odpowiadać niezbędnym i ekonomicznie uzasadnionym kosztom naprawy. Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 13 czerwca 2003 r. (III CZP 32/03, OSNC 2004, nr 4, poz. 51) niezbędnymi kosztami określił koszty, które zostały poniesione w wyniku przywróconego uszkodzonego pojazdu do stanu jego technicznej używalności istniejącej przed powstaniem szkody. Natomiast kosztami ekonomicznymi określił koszty ustalone według cen, którymi posługuje się wybrany warsztat samochodowy.

Jak przebiega proces bezgotówkowej naprawy szkód z oc sprawcy?

Bezgotówkowa likwidacja szkody z oc sprawcy  jest formą likwidacji szkody, która opiera się na rozliczeniu pomiędzy towarzystwem ubezpieczeniowym, a warsztatem.

Poszkodowany nie otrzymuje żadnych pieniędzy, a jedynie sprawny, w pełni naprawiony samochód.  Zdarza się jednak, że ubezpieczyciel nie akceptuje wszystkich pozycji kosztorysu i wtedy poszkodowany musi zapłacić za wymianę niektórych części.  Nie zawsze też warsztaty montują oryginalne części, a zamienniki. Właściciele pojazdów, którzy chcą te uniknąć zawsze powinni sprawdzać co podpisują, a także żądać do wglądu kosztorys, który zatwierdziło towarzystwo ubezpieczeń.

Czy TU może odmówić bezgotówkowej likwidacji szkód z OC sprawcy?

Towarzystwo ubezpieczeniowe ma prawo do odmówienia bezgotówkowej likwidacji szkód z oc sprawcy, jeśli powstanie szkoda całkowita.  O szkodzie całkowitej mówimy wtedy, gdy samochód jest tak bardzo uszkodzony, że koszty naprawy przekraczają wartość rynkową mienia przed wypadkiem. W takiej sytuacji ubezpieczyciel może zdecydować się na wypłacenie poszkodowanemu sumy ubezpieczenia tzw. wartości ubezpieczenia.

Jakie korzyści przynosi poszkodowanu skorzystanie z bezgotówkowej likwidacji szkody z oc sprawcy?

W przypadku bezgotówkowej likwidacji szkód podstawą rozliczenia są faktury VAT. Poszkodowany podpisuje upoważnienie towarzystwu ubezpieczeniowemu, a następnie rozliczenia za naprawę odbywają się pomiędzy warsztatem, a  ubezpieczycielem. Czas naprawy jest dłuższy, ale poszkodowany nie musi uczestniczyć w naprawie. To wygodne rozwiązanie dla właścicieli samochodów, którzy nie mają czasu zajmować się naprawą. Niewątpliwie to nie jedna korzyść, do pozostałych należą:

  • Do naprawy samochodu warsztat powinien używać tylko oryginalnych części;
  • Poszkodowany nie musi martwić się o to, czy wysokość ubezpieczenia pokryje koszt naprawy;
  • Towarzystwo ubezpieczeniowe zajmuje się wszystkimi formalnościami związanymi z naprawą samochodu;
  • Na cały czas naprawy poszkodowany otrzymuje samochód zastępczy.

Czy możliwa jest bezgotówkowa likwidacja szkód aut z USA?

Bezgotówkowa likwidacja aut z USA jest również możliwa. Podobnie, jak w przypadku samochodów kupowanych w Polsce, czy sprowadzanych z zagranicy np. Francji i Niemiec, właściciele tych samochodów muszą posiadać ubezpieczenie OC. Ubezpieczenie OC jest obowiązkowe dla wszystkich właścicieli pojazdów mechanicznych na terenie Polski i wielu innych krajów. Ma ono celu ochronę poszkodowanych osób przed sytuacją, w której sprawca wypadku lub szkody nie byłby w stanie pokryć kosztów napraw lub leczenia.

Bezgotówkowa likwidacja szkód samochodowych jest korzystnym rozwiązaniem dla poszkodowanych osób. Pozwala na szybką i wygodną naprawę pojazdu, minimalizując zaangażowanie poszkodowanego w cały proces. Dzięki tej formie rozliczenia, poszkodowany unika dodatkowych opłat związanych z naprawą oraz nie musi się martwić o pokrycie kosztów przez ubezpieczenie. Niezależnie od tego, czy korzysta z samochodu kupionego w Polsce, czy też w USA.

Chcesz skorzystać z naprawy bezgotówkowej? Koniecznie skontaktuj się z pracownikami Kancelarii City i zapytaj o szczegóły.