Polityka prywatności

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Kancelaria Citi Sp. z o. o. Sp. k. z siedzibą w Krakowie, przy ul. Strzelców 14 lok. 1U, 31-422 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS pod nr: 0000558846, NIP: 945184658, REGON:361576648 (dalej także: Administrator).
 2. Możesz skontaktować się z nami przesyłając korespondencję na adres wskazany powyżej lub kontaktując się z nami telefonicznie: 12 285 05 38 lub mailowo: kontakt@kciti.pl
 3. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych danych osobowych, Administrator działa w oparciu o wewnętrzne procedury i zalecenia, zgodne z odpowiednimi aktami prawnymi w zakresie ochrony danych osobowych, a w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 WE (dalej także: RODO)
 4. Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane na podstawie udzielonej przez Ciebie zgody w zakresie w jakim zgoda została udzielona, m. in. w celu prowadzenia działań marketingowych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit a) RODO), w celu zawarcia oraz prawidłowego wykonania obowiązków wynikających z umowy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit b) RODO), jak również w celu wykonywania ciążących na Administratorze obowiązków prawnych tj. podpisywania umów,
  wystawiania faktur oraz dokumentów księgowych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c) RODO) oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f), czyli w oparciu o usprawiedliwiony interes Administratora pozwalający m. in. na dochodzenie ewentualnych roszczeń z umów.
 5. Okres przetwarzania Twoich danych osobowych zależy od celu, w jakim zostały zebrane oraz od brzmienia obowiązujących przepisów prawa. Przetwarzamy dane związane z:
  • zawarciem i wykonaniem umowy – przez czas niezbędny do prawidłowego wykonania umowy, a następnie do upływu okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń;
  • wyrażeniem zgody na ich przetwarzanie – do czasu wycofania przez Ciebie zgody;
  • wystawieniem dokumentów księgowych – przez okres wymagany przepisami prawa podatkowego, w szczególności Ustawy o rachunkowości z dnia 30 stycznia 2018 (Dz.U. 2018 poz. 395);- dochodzenia lub obroną roszczeń, zwłaszcza w przypadku sporu sądowego – przez czas do prawomocnego zakończenia postępowania i upływu terminów przedawnienia, określonych przepisami prawa.
 6. Podanie danych osobowych w celu zawarcia oraz prawidłowego wykonania obowiązków wynikających z umowy jest warunkiem nawiązania współpracy w zakresie usług oferowanych przez Administratora, dlatego też nie podanie danych w zakresie wymaganym przez Administratora może skutkować niemożliwością podjęcia współpracy z Administratorem. Jeżeli Twoje dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody, masz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 7. W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych, masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia swoich danych, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. W celu ułatwienia Ci skorzystania z przysługujących uprawnień zachęcamy do kontaktu z nami w sposób opisany w pkt. 2.
 8. Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.
 9. Administrator nie będzie wykorzystywać Twoich danych osobowych do profilowania.
 10. Odbiorcą Twoich danych osobowych mogą być podmioty publiczne uprawnione na podstawie odrębnych przepisów, na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań, a także podwykonawcy świadczący usługi dla Administratora – z tym że nasi podwykonawcy przetwarzają dane osobowe na podstawie umowy z nami i tylko zgodnie z naszymi poleceniami.