Odszkodowanie za niesłuszne zatrzymanie lub aresztowanie

Reprezentujemy naszych klientów między innymi w sprawach o ustalenie odszkodowania za niesłuszne skazanie, zatrzymanie lub aresztowanie. Pomagamy przejść wszelkie formalności, skompletować odpowiednie dokumenty oraz uzyskać jak najwyższą, możliwą kwotę. Dbamy o to, by błędy organów ścigania oraz sądów nie powodowały negatywnych konsekwencji dla naszych klientów. Kancelaria Citi stoi na straży sprawiedliwości i praworządności.

Komu przysługuje odszkodowanie?

Odszkodowanie przysługuje co do zasady za niesłuszne skazanie, zatrzymanie, aresztowanie albo zastosowanie środka zapobiegawczego. Inaczej mówiąc, każde ograniczenie lub pozbawienie wolności, które było niezasadne, skutkuje roszczeniem o odszkodowanie i zadośćuczynienie.

Art. 552 § 1 Kodeksu postępowania karnego – „oskarżonemu, który w wyniku wznowienia postępowania, kasacji, skargi nadzwyczajnej został uniewinniony lub skazany na łagodniejszą karę, służy od Skarbu Państwa odszkodowanie za poniesioną szkodę oraz zadośćuczynienie za doznaną krzywdę, wynikłe z wykonania względem niego w całości lub w części kary, której nie powinien był ponieść.”

Art. 552 § 2 Kodeksu postępowania karnego – „Przepis § 1 stosuje się także, jeżeli po uchyleniu skazującego orzeczenia postępowanie umorzono wskutek okoliczności, których nie uwzględniono we wcześniejszym postępowaniu.”

Art. 552 § 3 Kodeksu postępowania karnego – „Prawo do odszkodowania i zadośćuczynienia powstaje również w związku z zastosowaniem środka zabezpieczającego w warunkach określonych w § 1 i 2.”

Art. 552 § 4 Kodeksu postępowania karnego – „Odszkodowanie i zadośćuczynienie przysługuje również w wypadku niewątpliwie niesłusznego tymczasowego aresztowania lub zatrzymania”.

Odszkodowanie dla rodziny skazanego?

W pewnych sytuacjach odszkodowanie za niesłuszne aresztowanie, zatrzymanie lub skazanie może też przysługiwać rodzinie. Jeżeli oskarżony zmarł, z roszczeniem o odszkodowanie za niesłuszne skazanie lub tymczasowe aresztowanie może wystąpić osoba, która utraciła należne mu od uprawnionego z mocy ustawy utrzymanie albo stale dostarczane przez zmarłego utrzymanie, jeżeli względy słuszności przemawiają za przyznaniem odszkodowania. Najczęściej zatem o odszkodowanie ubiegają się małżonkowie skazanych lub tymczasowo aresztowanych albo ich dzieci.

Komu nie przysługuje odszkodowanie?

W niektórych sytuacjach wyłączona zostanie możliwość domagania się odszkodowania lub zadośćuczynienia. W przepisach Kodeksu postępowania karnego pomyślano bowiem o sytuacji, w której niesłusznie skazany, zatrzymany lub aresztowany próbuje wymusić to roszczenie poprzez fałszywe zeznania. Takie roszczenie nie przysługuje osobie, która w zamiarze wprowadzanie w błąd sądu lub organu ścigania, złożyła fałszywe zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa lub fałszywe wyjaśnienie i spowodowała tym niekorzystne dla siebie orzeczenie w przedmiocie skazania, tymczasowego aresztowania, zastosowania środka zabezpieczającego albo zatrzymania. Każdy kto chciałby zatem w ten sposób wyłudzić zadośćuczynienie lub odszkodowanie za niesłuszne zatrzymanie, aresztowanie lub skazanie, musi liczyć się z odmową, a nadto zarzutami składania fałszywych zeznań.

Jak ustala się odszkodowanie?

Ustalając wysokość odszkodowania, sąd uwzględnia zaliczenie oskarżonemu okresu niesłusznego stosowania kar, środków zabezpieczających, tymczasowego aresztowania lub zatrzymania, których dotyczy wniosek o odszkodowanie, na poczet kar lub środków zabezpieczających orzeczonych w innym postępowaniu. Rekordowe wyroki za niesłuszne skazanie zasądzały kwoty rzędu kilku milionów złotych. Odszkodowanie za niesłuszne aresztowanie lub zatrzymanie sięga nieco mniejszych kwot, ale z pewnością warto skorzystać ze swojego prawa.

Ile kosztuje postępowanie?

Samo postępowanie jest wolne od kosztów sądowych. Dodatkowo, w razie uwzględnienia roszczeń wnioskodawcy choćby w części, niesłusznie zatrzymanemu lub skazanemu przysługuje zwrot uzasadnionych wydatków, w tym z tytułu ustanowienia jednego pełnomocnika. Co również istotne, nie warto zwlekać z roszczeniem o zadośćuczynienie i odszkodowanie za niesłuszne zatrzymanie, aresztowanie lub skazanie. W tym zakresie obowiązuje bowiem roczne przedawnienie. Liczy się je od uprawomocnienia się orzeczenia dającego podstawę do odszkodowania i zadośćuczynienia, w wypadku tymczasowego aresztowania od daty uprawomocnienia się orzeczenia kończącego postępowanie w sprawie, a w razie zatrzymania od daty zwolnienia. Nie czekaj zatem – jak najszybciej wystąp o zadośćuczynienie i odszkodowanie za niesłuszne zatrzymanie, aresztowanie lub skazanie.

Jeżeli potrzebujesz pomocy, jesteśmy do Twoich usług!