Odszkodowanie za niesłuszne zatrzymanie lub aresztowanie

Reprezentujemy naszych klientów między innymi w sprawach o ustalenie odszkodowania za niesłuszne skazanie, zatrzymanie lub aresztowanie. Pomagamy przejść wszelkie formalności, skompletować odpowiednie dokumenty oraz uzyskać jak najwyższą, możliwą kwotę. Dbamy o to, by błędy organów ścigania oraz sądów nie powodowały negatywnych konsekwencji dla naszych klientów. Kancelaria Citi stoi na straży sprawiedliwości i praworządności.

Dowiedz się więcej

Komu przysługuje odszkodowanie za niesłuszny areszt?

Odszkodowanie przysługuje co do zasady za niesłuszne skazanie, zatrzymanie, aresztowanie albo zastosowanie środka zapobiegawczego. Inaczej mówiąc, każde ograniczenie lub pozbawienie wolności, które było niezasadne, skutkuje roszczeniem o odszkodowanie i zadośćuczynienie.

Art. 552 § 1 Kodeksu postępowania karnego – „oskarżonemu, który w wyniku wznowienia postępowania, kasacji, skargi nadzwyczajnej został uniewinniony lub skazany na łagodniejszą karę, służy od Skarbu Państwa odszkodowanie za poniesioną szkodę oraz zadośćuczynienie za doznaną krzywdę, wynikłe z wykonania względem niego w całości lub w części kary, której nie powinien był ponieść.”

Art. 552 § 2 Kodeksu postępowania karnego – „Przepis § 1 stosuje się także, jeżeli po uchyleniu skazującego orzeczenia postępowanie umorzono wskutek okoliczności, których nie uwzględniono we wcześniejszym postępowaniu.”

Art. 552 § 3 Kodeksu postępowania karnego – „Prawo do odszkodowania i zadośćuczynienia powstaje również w związku z zastosowaniem środka zabezpieczającego w warunkach określonych w § 1 i 2.”

Art. 552 § 4 Kodeksu postępowania karnego – „Odszkodowanie i zadośćuczynienie przysługuje również w wypadku niewątpliwie niesłusznego tymczasowego aresztowania lub zatrzymania”.

Odszkodowanie  za niesłuszny areszt dla rodziny skazanego?

W pewnych sytuacjach odszkodowanie za niesłuszne aresztowanie, zatrzymanie lub skazanie może też przysługiwać rodzinie. Jeżeli oskarżony zmarł, z roszczeniem o odszkodowanie za niesłuszne skazanie lub tymczasowe aresztowanie może wystąpić osoba, która utraciła należne mu od uprawnionego z mocy ustawy utrzymanie albo stale dostarczane przez zmarłego utrzymanie, jeżeli względy słuszności przemawiają za przyznaniem odszkodowania. Najczęściej zatem o odszkodowanie ubiegają się małżonkowie skazanych lub tymczasowo aresztowanych albo ich dzieci.

Komu nie przysługuje odszkodowanie za niesłuszny?

W niektórych sytuacjach wyłączona zostanie możliwość domagania się odszkodowania lub zadośćuczynienia. W przepisach Kodeksu postępowania karnego pomyślano bowiem o sytuacji, w której niesłusznie skazany, zatrzymany lub aresztowany próbuje wymusić to roszczenie poprzez fałszywe zeznania. Takie roszczenie nie przysługuje osobie, która w zamiarze wprowadzanie w błąd sądu lub organu ścigania, złożyła fałszywe zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa lub fałszywe wyjaśnienie i spowodowała tym niekorzystne dla siebie orzeczenie w przedmiocie skazania, tymczasowego aresztowania, zastosowania środka zabezpieczającego albo zatrzymania. Każdy kto chciałby zatem w ten sposób wyłudzić zadośćuczynienie lub odszkodowanie za niesłuszne zatrzymanie, aresztowanie lub skazanie, musi liczyć się z odmową, a nadto zarzutami składania fałszywych zeznań.

Jak ustala się odszkodowanie?

Ustalając wysokość odszkodowania, sąd uwzględnia zaliczenie oskarżonemu okresu niesłusznego stosowania kar, środków zabezpieczających, tymczasowego aresztowania lub zatrzymania, których dotyczy wniosek o odszkodowanie, na poczet kar lub środków zabezpieczających orzeczonych w innym postępowaniu. Rekordowe wyroki za niesłuszne skazanie zasądzały kwoty rzędu kilku milionów złotych. Odszkodowanie za niesłuszne aresztowanie lub zatrzymanie sięga nieco mniejszych kwot, ale z pewnością warto skorzystać ze swojego prawa.

Ile kosztuje postępowanie?

Samo postępowanie jest wolne od kosztów sądowych. Dodatkowo, w razie uwzględnienia roszczeń wnioskodawcy choćby w części, niesłusznie zatrzymanemu lub skazanemu przysługuje zwrot uzasadnionych wydatków, w tym z tytułu ustanowienia jednego pełnomocnika. Co również istotne, nie warto zwlekać z roszczeniem o zadośćuczynienie i odszkodowanie za niesłuszne zatrzymanie, aresztowanie lub skazanie. W tym zakresie obowiązuje bowiem roczne przedawnienie. Liczy się je od uprawomocnienia się orzeczenia dającego podstawę do odszkodowania i zadośćuczynienia, w wypadku tymczasowego aresztowania od daty uprawomocnienia się orzeczenia kończącego postępowanie w sprawie, a w razie zatrzymania od daty zwolnienia. Nie czekaj zatem – jak najszybciej wystąp o zadośćuczynienie i odszkodowanie za niesłuszne zatrzymanie, aresztowanie lub skazanie.

Odszkodowanie za niesłuszne skazanie tymczasowe aresztowanie lub zatrzymanie – o czym warto pamiętać?

Procedura uzyskania odszkodowania za niesłuszne tymczasowe aresztowanie wymaga skompletowania odpowiednich dokumentów i złożenia wniosku do sądu. Warto skorzystać z usług doświadczonej kancelarii prawnej, która pomoże w przygotowaniu wniosku oraz reprezentacji klienta w postępowaniu.

Sąd ustalając wysokość odszkodowania za tymczasowe aresztowanie bierze pod uwagę czas, przez który osoba była niesłusznie pozbawiona wolności, a także inne czynniki mające wpływ na sprawę. Warto wspomnieć, że odszkodowania w przypadku niesłusznego tymczasowego aresztowania mogą sięgać znacznych kwot.

Niezwłoczne złożenie wniosku o odszkodowanie jest istotne, ponieważ obowiązuje roczne przedawnienie. Liczy się ono od momentu uprawomocnienia się orzeczenia, które stanowi podstawę do żądania odszkodowania.

W przypadku niesłusznego tymczasowego aresztowania, skazania lub zatrzymania, warto skorzystać z pomocy prawników specjalizujących się w tego rodzaju sprawach. Dzięki nim można zwiększyć szanse na uzyskanie sprawiedliwego odszkodowania i zadośćuczynienia.

Co jest potrzebne podczas ubiegania się za niesłuszne aresztowanie?

Aby uzyskać odszkodowanie i zadośćuczynienie za niesłuszne aresztowanie, konieczne jest udowodnienie, że aresztowanie było bezprawne i naruszało podstawowe prawa jednostki. W tym celu ważne jest zebranie odpowiednich dowodów, takich jak:

  • dokumentację medyczną,
  • opinię biegłych,
    świadectwa osób z otoczenia
  • inne materiały potwierdzające niesłuszne aresztowanie

Procedura ubiegania się o odszkodowanie za areszt tymczasowy może być skomplikowana, dlatego zaleca się skorzystanie z pomocy doświadczonych prawników specjalizujących się w prawie karnym i prawach człowieka. Tacy profesjonaliści pomogą w sformułowaniu wniosku o odszkodowanie i zadośćuczynienie za aresztowanie , złożeniu go w odpowiednich instytucjach oraz prowadzeniu postępowania mającego na celu uzyskanie sprawiedliwej rekompensaty..

Niesłuszne oskarżenie – Jak uzyskać odszkodowanie?

Niesłuszne oskarżenie to sytuacja, w której osoba została nieprawidłowo oskarżona o popełnienie przestępstwa. W przypadku takiego oskarżenia, istnieje możliwość ubiegania się o odszkodowanie za doznane szkody i krzywdę.

Aby ubiegać się o odszkodowanie za niesłuszne oskarżenie, konieczne jest spełnienie określonych warunków. Zgodnie z przepisami prawnymi, osoba, która została uniewinniona lub której postępowanie zostało umorzone w wyniku wznowienia postępowania, kasacji lub skargi nadzwyczajnej, może żądać odszkodowania za poniesioną szkodę oraz zadośćuczynienia za doznane krzywdy.

Należy złożyć wniosek o odszkodowanie do sądu, który rozpatrywał sprawę. Wniosek powinien zawierać uzasadnienie oraz dowody na to, że oskarżenie było niesłuszne. Ważne jest skompletowanie odpowiednich dokumentów i udokumentowanie faktu uniewinnienia lub umorzenia postępowania.

Sąd, rozpatrując sprawę, uwzględnia różne czynniki, takie jak czas, przez który osoba była niesłusznie oskarżona, a także skutki emocjonalne, zawodowe i finansowe wynikające z takiego oskarżenia. Wysokość odszkodowania jest ustalana indywidualnie, biorąc pod uwagę wszystkie okoliczności sprawy.