Dlaczego ubezpieczyciel opóźnia wypłatę odszkodowania?

Ustawowy termin na wypłatę odszkodowania poszkodowanemu w wypadku komunikacyjnym wynosi co do zasady 30 dni. Wiele towarzystw ubezpieczeniowych nie przestrzega jednak tego warunku, spóźniając się z wypłatą. Do tego z reguły powodem ich zachowania nie jest sytuacja szczególna, która ma uzasadnienie ustawowe, ale zwykła opieszałość. Zadajemy sobie wówczas pytania: „dlaczego ubezpieczyciel opóźnia wypłatę odszkodowania, czy robi to celowo?”

Termin spełnienia świadczenia

Trzydziestodniowy termin określony w ustawie z 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, nie ma charakteru bezwzględnego, absolutnego. Istnieją bowiem wyjątki. Jeżeli wypłata odszkodowania nie jest możliwa w terminie z uwagi na niemożność wyjaśnienia okoliczności koniecznych do ustalenia odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń albo wysokości odszkodowania, odszkodowanie powinno być wypłacone w ciągu 14 dni od dnia, w którym przy zachowaniu należytej staranności wyjaśnienie tych okoliczności było możliwe, nie później jednak niż w terminie 90 dni od dnia złożenia zawiadomienia o szkodzie. Co więcej, dziewięćdziesięciodniowy termin również można przekroczyć, w przypadku gdy stwierdzenie odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń lub określenie wysokości odszkodowania, uzależnione jest od toczącego się postępowania karnego lub cywilnego. Należy jednak zaznaczyć, iż zakład ubezpieczeń jest zobowiązany do przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego we własnym zakresie oraz ustalenia przesłanek swojej odpowiedzialności z zachowaniem należytej staranności. Wobec powyższego przekroczenie terminu 90 dni jest możliwe jedynie w szczególnych przypadkach.

Dlaczego ubezpieczyciel opóźnia wypłatę odszkodowania?

Jeżeli zakład ubezpieczeń naruszy obowiązek dochowania należytej staranności w postępowaniu likwidacyjnym, chociażby poprzez niewypłacenie odszkodowania w terminie, uprawnionemu przysługują odsetki ustawowe. Jakie są najczęstsze przyczyny zwłoki? Z raportów Rzecznika Finansowego, możemy dowiedzieć się, dlaczego ubezpieczyciel opóźnia wypłatę odszkodowania i nie dochowuje terminu. Głównymi powodami są:

  • opieszałość pracowników zakładu ubezpieczeń w związku z pozyskiwaniem informacji z Policji, prokuratury czy sądu w zakresie okoliczności i przebiegu wypadku,
  • bierne oczekiwanie przez ubezpieczyciela na zakończenie postępowania karnego związanego z ustaleniem winy sprawcy szkody,
  • brak wyczerpującej informacji o dokumentach koniecznych do ustalenia odpowiedzialności ubezpieczyciela i zaspokojenia roszczeń,
  • utrudniony kontakt z zakładem ubezpieczeń poprzez infolinię oraz brak bezpośredniego dostępu do likwidatora szkody,
  • oczekiwanie na uzupełnienie dokumentacji medycznej z leczenia powypadkowego,
  • nieuzasadnione żądanie zbędnych, dodatkowych dokumentów potwierdzających odpowiedzialność zakładu lub rozmiar szkody,
  • długie oczekiwanie na orzeczenie komisji lekarskiej bądź opinie biegłych oraz brak natychmiastowej wypłaty świadczenia po ustaleniu rozmiaru szkody,
  • opieszałość w organizacji obiegu dokumentów, w tym w przekazywaniu akt do UFG lub PBUK,
  • zaniedbania obowiązków informacyjnych ciążących na zakładzie ubezpieczeń, np. o przebiegu toczącego się postępowania likwidacyjnego czy przyczynach niemożności zaspokojenia roszczeń,
  • brak terminowej odpowiedzi na pisma skarżącego.

Niekiedy poszkodowany może spotkać się z odmową uznania odpowiedzialności przez towarzystwo ubezpieczeniowe. Zatem zanim wystąpimy z roszczeniem, warto poznać przyczyny, czemu ubezpieczyciel nie wypłaca odszkodowania, aby prawidłowo przygotować dokumentację doznanej szkody i poniesionych strat.