Jak długo czekać na pieniądze z ubezpieczalni?

Towarzystwo ubezpieczeniowe zobowiązane jest w ciągu 30 dni wypłacić należne odszkodowanie. Termin biegnie od dnia zawiadomienia o szkodzie. Może on jednak ulec wydłużeniu. Powstaje więc pytanie – jak długo czekać na pieniądze z ubezpieczalni?

30 dni na wypłatę kwoty bezspornej.

Zgodnie z art. 817 § 1 k.c. oraz art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. nr 124, poz. 1152 z późn. zm.), ubezpieczyciel powinien wypłacić odszkodowanie w terminie 30 dni od dnia zgłoszenia szkody. Jednak nie zawsze wyjaśnienie okoliczności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności towarzystwa albo wysokości odszkodowania jest w tym czasie możliwe. W terminie 30 dni poszkodowany powinien jednak otrzymać kwotę bezsporną, a więc tę część odszkodowania, co do wysokości której nie ma wątpliwości.

Wydłużenie terminu – jak długo czekać na pieniądze z ubezpieczalni?

Art. 14 ust. 2 ustawy z 2003 r. wskazuje, że termin 30 dni może ulec wydłużeniu w przypadku pojawienia się problemów z określeniem należytej wysokości odszkodowania lub gdy konieczne jest ustalenie sprawcy odpowiedzialnego za zaistniałą szkodę. W takich sytuacjach odszkodowanie wypłaca się w terminie 14 dni od dnia, w którym przy zachowaniu należytej staranności wyjaśnienie okoliczności było możliwe, nie później jednak niż w terminie 90 dni od dnia złożenia zawiadomienia o szkodzie. Gdy ubezpieczyciel zwleka z wypłatą odszkodowania, zobowiązany jest powiadomić zainteresowanego na piśmie o przyczynach opóźnienia oraz planowanym terminie zajęcia ostatecznego stanowiska.

Sprawy w sądzie.

Jeżeli ubezpieczyciel wyczerpał instrumenty służące ustaleniu odpowiedzialności albo wysokości odszkodowania i kwestii tych nie udało się określić w trybie postępowania likwidacyjnego, okoliczności te wpłyną na to, jak długo trzeba czekać na pieniądze z ubezpieczalni. W takiej sytuacji wypłata odszkodowania zależy od postępowania cywilnego lub karnego, a ubezpieczyciel nie jest  związany terminem nieprzekraczającym 90 dni od dnia otrzymania zawiadomienia.