Naprawa pojazdu przed wyceną a odszkodowanie

Sąd Najwyższy stwierdził ostatnio, że naprawa pojazdu przed dokonaniem wyceny szkody nie wyklucza możliwości żądania odszkodowania w pełnej wysokości. To ważne postanowienie dla osób, dochodzących odszkodowania po wypadku.

Pytanie prawne

W kwietniu 2018 r. Sąd Okręgowy, prowadzący postępowanie w sprawie ustalenia odszkodowania po wypadku motocykla, zwrócił się do Sądu Najwyższego z pytaniem prawnym: „czy w przypadku wyrządzenia szkody w pojeździe mechanicznym, stanowiącej szkodę częściową, w przypadku, gdy przed ustaleniem wysokości odszkodowania dojdzie do naprawy pojazdu przywracającej ten pojazdu do stanu sprzed powstania szkody, odszkodowanie należne poszkodowanemu w ramach ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu mechanicznego ograniczone jest do równowartości wydatków faktycznie poniesionych celem naprawy pojazdu, czy też powinno być ustalone jako równowartość hipotetycznie określonych kosztów przywrócenia pojazdu do stanu poprzedniego”.

Wcześniejsza naprawa pojazdu nie ma znaczenia

Sąd Najwyższy postanowieniem z 7 grudnia 2018 r. odmówił podjęcia uchwały w tej sprawie z uwagi na to, iż pytanie nie opiera się na stanie faktycznym, a nadto zagadnienie budzące poważne wątpliwości nie może dotyczyć wątpliwości faktycznych, ale prawnych. Dodatkowo stwierdził, że wypłata odszkodowania nie ma związku z tym, czy poszkodowany w istocie naprawił lub ma zamiar naprawienia pojazdu, czy też nie. Odmowa wypłaty należnego świadczenia byłaby zatem niesprawiedliwa, biorąc pod uwagę, że właściciel pojazdu miał środki na wcześniejszą naprawę i zależało mu na jak najszybszym przywróceniu pojazdu do stanu pierwotnego.

Jak ustalić należne odszkodowanie?

Poszkodowany ma zatem prawo do uzyskania odszkodowania już w momencie wyrządzenia szkody, a nie w chwili poniesienia kosztów na naprawę pojazdu. Jeżeli nie posiada stosownych dowodów, dokumentujących wysokość poniesionych kosztów, swoje roszczenie może oprzeć na opinii biegłego. Co więcej, nawet kierowca, który w rzeczywistości nie poniósł kosztów naprawy, ponieważ sam ma umiejętności, pozwalające na dokonanie naprawy oraz posiada wymagane do tego części i tak ma prawo do dochodzenia odszkodowania w pełnej wysokości.