Odszkodowanie wypadkowe wypłacane przez miasto

Każde miasto ma bardzo duży zakres odpowiedzialności odnośnie terenów miejskich. Jeżeli zdarzy się wypadek i chcemy uzyskać odszkodowania od miasta lub gminy należy w pierwszej kolejności udowodnić winę tych podmiotów, a więc udowodnić dopuszczenie się przez nich zaniechań, bądź pokazanie, że szkoda została spowodowana przez działania podjęte przez gminę lub miasto (np. zniszczona maska samochodu przez gałąź, która spadła w trakcie wycinki drzew). Każdy przypadek rozpatrywany jest indywidualnie.

W rozmowie z Rafałem Perczakiem, który jest ekspertem ds. likwidacji szkód w Ergo Hestia podkreśla on, że rośnie świadomość społeczeństwa odnośnie składania roszczeń odszkodowawczych, za szkody wyrządzone z winy gminy bądź miasta. Jednakże rośnie także liczba ubezpieczeń dla tych jednostek od odpowiedzialności cywilnej, ponieważ zdają sobie one sprawę z ryzyka. Ubezpieczają się nie tylko chętniej, ale także na większe kwoty zwiększając jednakowo zakres polisy.

Dla miasta najkorzystniejszym ubezpieczeniem, jest jedno ogólne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia. Pod ochronę wzięte są wszystkie miejskie jednostki jak szkoły, przedszkola, instytucje kulturalne, drogi, chodniki czy tereny zielone. Dodatkowo te instytucje często mają wykupione osobne ubezpieczenie OC.

Dla poszkodowanego liczy się jednak gdzie powstała szkoda i do tej instytucji zgłasza swoje roszczenie odszkodowawcze. W następnej kolejności przygotowywany jest opis szkody wraz ze zrobieniem szczegółowej dokumentacji fotograficznej. Dopiero na końcu sprawa trafia do towarzystwa ubezpieczeniowego, który podejmuje decyzje o zasadności roszczenia.