Odszkodowanie ze szkody dla współposiadacza pojazdu

W uchwale z dnia 7 lutego 2008 r., sygn. akt III CZP 115/07 Sąd Najwyższy orzekł, że „Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność gwarancyjną wynikającą z umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody na osobie wyrządzone przez kierującego pojazdem, w tym także pasażerowi będącemu wraz z kierowcą współposiadaczem tego pojazdu”.

Uchwała ta ujednoliciła wątpliwości i rozbieżności  w orzecznictwie. Do tej pory funkcjonowały dwie grupy orzecznictwa, pierwsza, która zakładała, że odszkodowanie z umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej należy się każdemu pasażerowi za szkody na osobie wyrządzone przez kierującego autem, także dla współposiadacza samochodu, będącego współmałżonkiem kierowcy. Druga grupa reprezentowana była przez sędziów, którzy uznawali, że brak jest odpowiedzialności towarzystwa ubezpieczeniowego za szkodę na osobie wyrządzoną współpasażerowi, będącemu małżonkiem i współposiadaczem samochodu, którym wyrządzono szkodę.

Na orzecznictwo Sądu Najwyższego decydujący wpływ miał zapis wykładni art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy o Ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i PBUK, która mówi o braku odpowiedzialności ubezpieczyciela za szkody polegające na zniszczeniu, uszkodzeniu lub utracie mienia wyrządzone przez kierującego pojazdem. Należy przyjąć, że wyłączenie odpowiedzialności nie obejmuje w tym przypadku szkody na osobie, przez co ubezpieczyciel jest zobowiązany wypłacić odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu.

Podsumowując małżonek nie może wnioskować o wypłatę odszkodowania za szkodę na mieniu, jeżeli jest współposiadaczem samochodu, a wypadek został spowodowany przez współmałżonka. Jednakże jeśli w wyniku wypadku nastąpiła szkoda na osobie,  powinien on bezwzględnie dochodzić odszkodowania za uszczerbek na zdrowiu.