Kto płaci za lawetę po szkodzie?

Niejednokrotnie, biorąc udział w wypadku komunikacyjnym, nie wykorzystujemy wszystkich przysługujących nam praw. Dlaczego? Boimy się, że skorzystanie z holowania pojazdu lub innych usług może wiązać się z koniecznością poniesienia dodatkowych opłat. Czy rzeczywiście tak jest? Kto płaci za lawetę po szkodzie?

Laweta po wypadku – po której stronie leżą koszty?

Zgodnie z art. 361 § 1 Kodeksu cywilnego zobowiązany do odszkodowania ponosi odpowiedzialność tylko za normalne następstwa działania lub zaniechania, z którego szkoda wynikła. Uzupełniająco, w § 2 tego artykułu, ustawodawca wskazał, że naprawienie szkody obejmuje straty, które poszkodowany poniósł oraz korzyści, które mógłby osiągnąć, gdyby mu szkody nie wyrządzono. Niewątpliwie należy uznać, że holowanie pojazdu, jeśli pojazd tego wymaga, jest niezbędne w celu naprawienia zaistniałej szkody. Koszt ten powinien zostać pokryty z polisy OC sprawcy. A zatem kwestia, kto płaci za lawetę po szkodzie, jest oczywista, w przypadku gdy do zdarzenia doszło z winy innego kierowcy.

Koszt holowania auta a obowiązek minimalizacji szkody

Koszty holowania nie zostaną jednak zwrócone bezwarunkowo. Należy bowiem zauważyć, że wątpliwości w zakresie przyznania poszkodowanemu określonej kwoty pojawiają się wtedy, gdy suma ta przekracza standardową stawkę za tego typu usługi, na danym rynku lokalnym. Doktryna i orzecznictwo skłania się natomiast ku koncepcji, że poszkodowany ma obowiązek minimalizowania szkody, a zatem orientować się, ile kosztuje holowanie i zachowania zdrowego rozsądku przy ponoszeniu różnego rodzaju kosztów.

Zarzut wyłudzenia odszkodowania 

Jeżeli zakład ubezpieczeń kwestionuje wysokość kosztów holowania, uznając je za zbyt wysokie i ma podejrzenie, że w ten sposób doszło do wyłudzenia odszkodowania, powinien sprawę zgłosić organom ścigania. Taki czyn jest bowiem przestępstwem. Dodatkowo zawiadomienie będzie odnosiło się zarówno do podmiotu holującego, jak i poszkodowanego, jeżeli istnieją okoliczności wskazujące na to, że poszkodowany mógł współdziałać ze sprawcą ewentualnego wyłudzenia.

Holowanie auta z polisy OC sprawcy

Holowanie pojazdu po szkodzie często wiąże się z obawami dotyczącymi dodatkowych opłat. Jednak zgodnie z art. 361 § 1 Kodeksu cywilnego, osoba zobowiązana do odszkodowania ponosi odpowiedzialność tylko za normalne następstwa swojego działania lub zaniechania, które spowodowało szkodę. Dodatkowo, art. 361 § 2 Kodeksu cywilnego wskazuje, że naprawienie szkody obejmuje nie tylko straty poniesione przez poszkodowanego, ale również korzyści, które mógłby osiągnąć, gdyby szkody nie wyrządzono. Z pewnością holowanie z polisy OC, jeśli jest to konieczne do naprawienia szkody, można uznać za niezbędne. Koszt takiego holowania powinien zostać pokryty z polisy OC sprawcy. W związku z tym, kwestia dotycząca tego, kto płaci za lawetę po szkodzie, jest jasna, szczególnie w przypadku, gdy wypadek był spowodowany przez innego kierowcę.

Minimalizacji szkody za holowanie auta po wypadku

Warto jednak zauważyć, że koszty holowania z polisy OC nie będą zwracane bezwarunkowo. Często pojawiają się wątpliwości co do przyznania poszkodowanemu określonej kwoty, zwłaszcza jeśli przekracza ona standardowe stawki obowiązujące na lokalnym rynku usług holowania. Doktryna i orzecznictwo podkreślają, że poszkodowany ma obowiązek minimalizacji szkody, dlatego powinien być świadomy kosztów związanych z holowaniem oraz rozsądnie gospodarować ponoszonymi wydatkami.