Czy pozostawienie dowodu rejestracyjnego w samochodzie zawsze pozbawia nas odszkodowania z AC?

Polisa autocasco nie zawsze chroni w pełni przed kradzieżą samochodu. Według OWU nie należy się odszkodowanie tym, którzy dopuścili się rażącego niedbalstwa, co mogło pomóc w jego kradzieży jak zostawienie w środku kluczyków bądź dowodu rejestracyjnego. Zwalnia to z odpowiedzialności Ubezpieczyciela z tytułu polisy AC.

Jednakże zgodnie z ostatnim orzecznictwem Sądu Najwyższego (sygn. akt V Csk 217/14), mogą zaistnieć specjalne okoliczności dzięki którym powyższa reguła zostanie podważona, co da większe uprawnienie poszkodowanemu. W przedmiotowej sprawie samochód został skradziony, lecz został zostawiony w nim dowód rejestracyjny. Jednakże samochód pozostał zostawiony z włączonym autoalarmem, na monitorowanej i ogrodzonej posesji, blisko oświetlonej ulicy. Te okoliczności nie zostały wzięte pod uwagę przez Ubezpieczyciela, który odmówił wypłaty odszkodowania. Sąd Okręgowy w Świdnicy przyjął podobne stanowisko co Ubezpieczyciel i uznał roszczenie jako bezzasadne. Dopiero Sąd Apelacyjny przyznał słuszność argumentom strony powodowej i zasądził odpowiednie odszkodowanie.

Fragment wyroku:

Wykazano bowiem powyżej, że w przypadku niejednoznacznego sformułowania ogólnych warunków ubezpieczenia, powódka mogła skorzystać z interpretacji na swoją korzyść. Ogólne warunki umów, stanowiące integralną część łączącego strony stosunku zobowiązaniowe go (ubezpieczeniowego), podlegają wykładni według reguł określonych w art. 65 § 2 k.c., gdy ich postanowienia nie są precyzyjne i stwarzają wątpliwości co do ich istotnej treści. Wykładnia ta nie może pomijać celu, w jakim umowa została zawarta, a także natury i funkcji zobowiązania. Celem umowy jest zaś niewątpliwie udzielenie ubezpieczonemu ochrony na wypadek określonego w umowie ryzyka, w zamian za zapłatę składki. Umowa ubezpieczenia pełni funkcję ochronną i z tej przyczyny miarodajny do wykładni jej postanowień jest punkt widzenia tego, kto jest chroniony.

Wedle wyroku pozostawienie kluczyków bądź dowodu rejestracyjnego w środku samochodu jest czynem rażącego niedbalstwa, jednakże jeżeli samochód pozostaje w zabezpieczonym miejscu nie zwalnia to ubezpieczyciela z obowiązku wypłacenia odszkodowania z polisy dobrowolnej.