Przedawnienie roszczeń odszkodowawczych

Ulegając różnemu rodzaju wypadkowi rzadko zdajemy sobie sprawę z tego, że zgłoszenie szkody ma także termin przedawnienia. Z reguły nie wiemy, że taki termin istnieje, a co dopiero ile wynosi. Bardzo często też poszkodowani odwlekają w czasie zgłoszenie szkody na sam koniec. Niezależnie od tego czy sprawcą jest osoba trzecia i nie ulega wątpliwości, że towarzystwo ubezpieczeniowe powinno wypłacić z tego tytułu odszkodowanie, jeśli upłynie termin nie ma możliwości zgłoszenia się z roszczeniem. W tym artykule postaramy się przybliżyć temat przedawnienia roszczeń odszkodowawczych.
Przedawnienie jest to prawo dłużnika do odmowy spełnienia świadczenia z powodu upływu konkretnego terminu, najczęściej zapisanego w kodeksie. Zasadność roszczenia nie ma żadnego wpływu na możliwość uchylenia się od spełnienia świadczenia. Ubezpieczyciel może przyjąć odpowiedzialność za szkodę, ale może odmówić jej naprawienia.

Istnieją sytuacje, które przerywają bieg. Pierwszą z nich jest czynność przed sądem lub innym organem, który jest powołany do dochodzenia roszczeń lub rozpatrywania sprawy, jak również uznanie roszczenia przez osobę przeciwko której roszczenie przysługuje lub rozpoczęcie procesu mediacji. Drugą sytuacją, która przerywa bieg przedawnienia jest zgłoszenie roszczenia do towarzystwa ubezpieczeniowego, bądź zgłoszenie zdarzenia objętego ubezpieczeniem. Bieg rozpoczyna się na nowo w przypadku otrzymania pisemnej decyzji. Bieg przerywa tylko pierwsze zgłoszenie, gdy następuje odwołanie od decyzji bieg przedawnienia wciąż trwa.

Zasada ogólna dotycząca terminu przedawnienia zapisana jest w art. 819 par. 1 k.c. i mówi ona, że przedawnienie mija z upływem 3 lat. Bieg przedawnienia to moment w którym roszczenie jest wymagalne. Zasada ogólna dotyczy ubezpieczeń mienia (domu, samochodu), zdrowia i życia, nie obowiązuje jednak w przypadku ubezpieczeń OC.
Art. 442 k.c. mówi że roszczenia z czynów niedozwolonych przedawniają się z upływem 3 lat od momentu dowiedzenia się o szkodzie i osobie odpowiedzialnej do jej naprawienia, jednakże nie później niż 10 lat od momentu zaistnienia szkody. W przypadku szkód powstałych w wyniku popełnienia przestępstwa jest to zawsze 20 lat od momentu dokonania szkody. Od powyższych zadań istnieją dwa wyjątki, po pierwsze w wyniku osoby na szkodzie termin przedawnienia nie może być krótszy niż 3 lata od momentu dowiedzenia się o szkodzie, a po drugie w przypadku popełnienia szkody na osobie przez osobę niepełnoletnią termin ten nie może być krótszy niż 2 lata od momentu osiągnięcia przez nią pełnoletności.

Warto pamiętać o terminie przedawnienia roszczeń, ponieważ nawet jeśli roszczenie jest zasadne może się okazać, że nie ma takiej możliwości ponieważ termin upłynął. Jeśli powstrzymuje nas niewiedza lub strach przed dużą ilością formalności warto zgłosić się do naszej Kancelarii, pomożemy w każdej sytuacji.