Ubezpieczenie autocasco, a rażące niedbalstwo

Ubezpieczenie autocasco jest ubezpieczeniem nieobowiązkowym dlatego towarzystwo ubezpieczeniowe ma większą możliwość zapisania w Warunkach Ogólnych obowiązków, którym powinien się podporządkować ubezpieczony, aby otrzymać odszkodowanie.

O tym czy otrzymamy odszkodowanie czy nie stanowi bardzo ważny zapis o rażącym niedbalstwie i co się pod nim kryje. Według kodeksu cywilnego art. 827 § 1 […] w razie rażącego niedbalstwa odszkodowanie nie należy się, chyba że umowa lub ogólne warunki ubezpieczenia stanowią inaczej lub zapłata odszkodowania odpowiada w danych okolicznościach względom słuszności. Wiele razy mogliśmy się spotkać z sytuacją gdzie za rażące niedbalstwo uważa się zostawienie kluczyków czy dowodu rejestracyjnego w samochodzie, co może być skutecznym argumentem ze strony towarzystwa ubezpieczeniowego o niewypłaceniu odszkodowania w razie np. kradzieży samochodu lub włamania. W kodeksie cywilnym nie ma jednoznacznej definicji rażącego niedbalstwa jednakże orzecznictwo i doktryna może wskazywać na cechy danego zachowania. Dodatkowo zapis o tym może znajdować się w umowie ubezpieczenia AC lub w załączonych do niego ogólnych warunkach ubezpieczenia.

W nawiązaniu do orzecznictwa Sądu Najwyższego za rażące niedbalstwo można uznać także zachowanie, które graniczy z umyślnością. Bardzo częstą praktyką jest obowiązek narzucany na ubezpieczonego, żeby zachowywał wręcz obsesyjną ostrożność. Jednakże z racji że ubezpieczenie autocasco nie jest obowiązkowe można go zawrzeć z towarzystwem lub nie, zgadzając się na wszelkie zawarte tam warunki. Warto jednak przed podpisaniem przeczytać całą umowę dokładnie, a także OWU.