Wypadek w pracy, a odszkodowanie

Wypadek przy pracy jest to zdarzenie nagłe, wywołane przez przyczynę zewnętrzną, które powoduje uraz lub śmierć. Zdarzenie to musiało wystąpić podczas pracy, wykonywania przez pracownika zwykłych czynności lub poleceń przełożonych, a także bez polecenia, ale na rzecz pracodawcy oraz w czasie pozostawania do dyspozycji pracodawcy poza siedzibą firmy i w drodze pomiędzy siedzibą pracodawcy, a miejscem wykonywania obowiązku wynikającym ze stosunku.

Obowiązki pracodawcy

Jeżeli zdarzył się wypadek podczas pracy, pracodawca jest zobligowany do zabezpieczenia miejsca wypadku, a także wyeliminowania zagrożenia. Musi on udzielić pierwszej pomocy poszkodowanym, ustalić przyczyny wypadku, a także powziąć wszystkie możliwe środki, aby zapobiec takim wypadkom w przyszłości.

Pracodawca o zdarzeniu śmiertelnego lub ciężkiego wypadku musi poinformować inspektorat pracy, jak również prokuratora. Dodatkowo musi prowadzić rejestr wypadków przy pracy, przechowywać protokół i pozostałą dokumentację z ustalania przyczyn i okoliczności wypadku przez 10 lat.

Odszkodowanie z ubezpieczenia społecznego

Poszkodowany ma prawo ubiegać się o odszkodowanie z ubezpieczenia społecznego. Na podstawie dokumentacji może być mu przyznane: jednorazowe odszkodowanie w przypadku doznania stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu, które należy się także członkom rodziny, jeśli nastąpiła śmierć ubezpieczonego; rentę z tytułu niezdolności do pracy; rentę szkoleniową jeżeli ubezpieczony stracił zdolność do pracy w dotychczasowym zawodzie i musi się przekwalifikować zawodowo; rentę rodzinną dla rodziny zmarłego ubezpieczonego lub dodatek do renty rodzinnej dla sieroty zupełnej; zasiłek chorobowy, świadczenie rehabilitacyjne w przypadku gdy zasiłek chorobowy nie pokrył w całości niezbędnej rehabilitacji, a dalsze leczenie może przywrócić zdolność do pracy; zasiłek wyrównawczy jeżeli wynagrodzenie uległo obniżeniu w skutek uszczerbku na zdrowiu, a także dodatek pielęgnacyjny.

Odszkodowanie z polisy pracodawcy

Oprócz odszkodowania z ubezpieczenia społecznego poszkodowany pracownik może starać się o odszkodowanie od pracodawcy. Musi on jednak udowodnić jego winę, wskazać zaniedbania które mogły przyczynić się do powstania zdarzenia, a także związki przyczynowo-skutkowe między zdarzeniami szkodzącymi, a ich następstwami.