Ile można dostać odszkodowania?

Zgłaszając szkodę do towarzystwa ubezpieczeniowego musimy określić rodzaj i wysokość żądanych roszczeń. Osoby poszkodowane w wypadku samochodowym często zastanawiają się, ile można dostać odszkodowania. Co do zasady powinno stanowić ono równowartość poniesionej straty majątkowej i utraconych korzyści. W dużej mierze zależy od prawidłowego wykazania uszczerbku na zdrowiu.

Za co odszkodowanie z OC sprawcy?

W granicach odpowiedzialności cywilnej sprawcy wypadku poszkodowanemu przysługują roszczenia określone ustawowo. Mają one na celu rekompensatę doznanych szkód na mieniu i osobie. Odszkodowanie z OC sprawcy – na co mogę liczyć? Zwrotowi podlegają koszty poniesione w związku z uszkodzeniem pojazdu, wydatki na leczenie ze wszystkimi konsekwencjami pogorszenia zdrowia i utraty widoków na przyszłość, w tym renta alimentacyjna, uzupełniająca, na zwiększone potrzeby czy utracone dochody.

W jaki sposób ubezpieczyciel ustala uszczerbek na zdrowiu?

Wysokość odszkodowania warunkuje także wykazanie procentowego uszczerbku na zdrowiu. Pojęciem tym określa się zaburzenie w funkcjonowaniu organizmu, które prowadzi do rozstroju zdrowia lub naruszenie czynności narządu ciała, które powoduje upośledzenie czynności organizmu. W zależności od rokowania wyróżnia się uszczerbek stały lub długotrwały. Na etapie postępowania z udziałem ubezpieczyciela poszkodowany zostanie wezwany przed specjalną komisję lekarską. W postępowaniu sądowym oceny dokona biegły lekarz sądowy. Ile można dostać odszkodowania? Do orzeczonego rodzaju uszczerbku na zdrowiu przypisuje się odpowiedni wskaźnik procentowy. Najczęściej stosuje się tabelę zawartą w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 grudnia 2002 roku w sprawie szczegółowych zasad orzekania o stałym lub długotrwałym uszczerbku na zdrowiu, trybu postępowania przy ustalaniu tego uszczerbku oraz w sprawie postępowania o wypłatę jednorazowego odszkodowania. Poszczególne firmy ubezpieczeniowe w nieco odmienny sposób ustalają wartość 1% wypracowując własne stawki. Możemy liczyć od kilkuset do kilku tysięcy złotych za każdy procent uszczerbku na zdrowiu.

Ile można dostać odszkodowania? 

Ostateczne wyliczenie w dużej mierze zależy od tego, jakie dokumenty do ubezpieczalni złożymy. Niezwykle istotne jest więc, aby uwiarygodnić wszystkie straty i koszty, które ponieśliśmy w związku z wypadkiem. Z reguły Sądy przyznają wyższe kwoty. Jak uzyskać pomoc przy odszkodowaniu? Zanim podpiszemy ugodę z zakładem ubezpieczeń warto skonsultować warunki z adwokatem lub radcą prawnym. Kancelarie odszkodowawcze rozliczają się na zasadzie procentu od zasądzonej kwoty. Wszczęcie postępowania sądowego nie angażuje środków finansowych Klienta do momentu wypłaty należnych świadczeń.