Co się dzieje z polisą OC przy sprzedaży pojazdu?

Sprzedaż pojazdu wiąże się z wieloma obowiązkami. Należy pamiętać nie tylko o podpisaniu umowy, ale również dokonaniu stosownych zgłoszeń. Między innymi o zbyciu samochodu należy poinformować ubezpieczyciela. Co wówczas dzieje się z polisą OC? Na to pytanie odpowiadamy w naszym artykule.

Dowiedz się więcej

Ubezpieczenie OC jest obowiązkowe

Zgodnie z art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych –posiadacz pojazdu mechanicznego jest obowiązany zawrzeć umowę obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe  w związku z ruchem posiadanego przez niego pojazdu. Posiadacz pojazdu jest przy tym obowiązany posiadać ochronę ubezpieczeniową przez cały okres, w którym pojazd jest zarejestrowany, z wyjątkiem zarejestrowanych pojazdów historycznych.

Kupujący nabywa prawa z polisy OC

Jeżeli dojdzie do sprzedaży pojazdu mechanicznego lub jakiejkolwiek innej formy przeniesienia własności samochodu, na nabywcę przechodzą prawa i obowiązki poprzedniego posiadacza wynikające z tej umowy. Umowa ubezpieczenia OC ulega wówczas rozwiązaniu dopiero z upływem okresu, na który została zawarta. Ewentualnie nabywca może wypowiedzieć umowę na piśmie i wykupić polisę u innego ubezpieczyciela. Dopiero wówczas sprzedawca otrzyma częściowy zwrot uiszczonej składki, za okres, w którym nikt już nie będzie korzystał z polisy. Wypowiedzenie umowy wywiera skutek na dzień wypowiedzenia umowy. Co również istotne, obowiązkiem zbywcy pojazdu jest poinformowanie zakładu ubezpieczeń o sprzedaży. Sprzedawca musi to zrobić w terminie 14 dni od dnia przeniesienia własności pojazdu.

Co ze składką za polisę OC?

Warto przy tym pamiętać o tym, że w przypadku sprzedaży pojazdu zakład ubezpieczeń może dokonać ponownej kalkulacji należnej składki z tytułu udzielanej ochrony ubezpieczeniowej, poczynając od dnia przejścia lub przeniesienia prawa własności pojazdu. Uwzględnia wtedy zniżki przysługujące aktualnemu posiadaczowi, ale i zwyżki, które go obciążają, w ramach obowiązującej taryfy składek. Jeżeli zatem nabywca wie, że posiadałby korzystniejsze zniżki niż zbywca pojazdu, może zwrócić się do ubezpieczyciela z wnioskiem o dokonanie przeliczenia.

Co grozi za brak ubezpieczenia OC?

Jeżeli natomiast zbywca pojazdu nie zrealizował ustawowego obowiązku i nie zawarł umowy ubezpieczenia OC, nabywca nie powinien się obawiać ewentualnych, negatywnych konsekwencji. Wtedy musi po prostu zawrzeć nową umowę ubezpieczenia OC, która będzie obowiązywała od momentu przeniesienia na niego własności pojazdu. Ten, kto nie dopełnił jednak formalności i nie wykupił polisy OC, powinien przygotować się na sankcję z tego tytułu. Wówczas bowiem istnieje obowiązek wniesienia opłaty na rzecz Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnegow wysokości równowartości dwukrotności minimalnego wynagrodzenia za pracę. A przynajmniej w przypadku samochodu osobowego, bo im większy pojazd tym większa opłata.