Czy poszkodowany musi przedłożyć ubezpieczycielowi faktury i rachunki za naprawę?

W procesie likwidacji szkody komunikacyjnej pomiędzy ubezpieczycielami a poszkodowanymi niejednokrotnie dochodzi do sporów. Głównie dotyczą one wysokości ustalonego odszkodowania. Czy w tym zakresie klienci zakładów ubezpieczeń są zobowiązani do przedkładania faktur i rachunków za naprawę pojazdu? Na to pytanie odpowiadamy w naszym artykule.

Dowiedz się więcej

Problem faktur i rachunków okiem Rzecznika Finansowego

W październiku 2022 r. opublikowano raport Rzecznika Finansowego dotyczący optymalizacji kosztów likwidacji szkód z ubezpieczenia OC komunikacyjnego, związanej z działalnością tzw. sieci partnerskich zakładów ubezpieczeń. W tym dokumencie poruszono nie tylko problem zakresu kosztów naprawy, jakie powinny być pokryte przez zakład ubezpieczeń. Jednocześnie wskazano na problematykę uzależniania wypłaty odszkodowania w pełnej wysokości od przedłożenia przez poszkodowanego faktur lub rachunków potwierdzających naprawę.

Jak wygląda aktualna praktyka zakładów ubezpieczeń?

Zakłady ubezpieczeń często odmawiają wypłaty odszkodowania w pełnej, oczekiwanej przez poszkodowanych wysokości. Powołują się przy tym na niekompletność przedłożonych przez klientów dokumentów. Problemem jest rzecz jasna nieprzesłanie faktur i rachunków związanych z naprawą pojazdu. W ocenie ubezpieczycieli w takiej sytuacji nie dochodzi do ograniczenia swobody poszkodowanych w zakresie podjęcia decyzji o sposobie naprawy pojazdu. Klienci są bowiem informowani na początku postępowania likwidacyjnego, że jeżeli koszt naprawy w wybranym przez niego warsztacie przewyższy koszty naprawy w warsztacie sieci partnerskiej, to pokrycie tych kosztów przez ubezpieczyciela będzie uzależnione od przedłożenia przez poszkodowanego stosownych rachunków i faktur.

Czy działanie ubezpieczycieli jest prawidłowe?

Rzecznik Finansowy zauważył, że stanowisko zakładów ubezpieczeń jest niekonsekwentne. Z jednej strony bowiem przedstawiają poszkodowanym uzasadnienie wypłaconej kwoty bezspornej odszkodowania w oparciu o hipotetyczną kalkulację kosztów wykonaną przez likwidatora. Z drugiej strony natomiast nie przyznają tego samego statusu dokumentowi przedłożonemu im przez poszkodowanych. Tymczasem chodzi przecież o kosztorysy tworzone przez inne, funkcjonujące na rynku zakłady naprawcze, które przygotowując je bazują przecież na tych samych systemach – tak zwanych systemach eksperckich – wspartych dodatkowo wiadomościami specjalnymi pracowników danego warsztatu samochodowego.

Obowiązek zapłaty odszkodowania – kiedy powstaje?

Rzecznik Finansowy przypomina zatem, że roszczenie odszkodowawcze poszkodowanego, a zarazem skorelowany z nim obowiązek wypłaty należnego odszkodowania przez ubezpieczyciela, powstaje już w momencie wystąpienia wypadku komunikacyjnego. Zakłady ubezpieczeń swoim działaniem sugerują natomiast, że chciałyby przesunąć ten moment dopiero na chwilę naprawy szkody. Po stronie poszkodowanych w tym sporze stoją sądy. One dodatkowo podkreślają, że nawet gdyby po zdarzeniu wywołującym szkodę doszłoby do ponownego wyrządzenia szkody, to i tak na ustalenie wartości tej pierwszej szkody miałoby tylko to pierwotne zdarzenie.