Przekształcenie użytkowania wieczystego – ile za to zapłacimy?

Od 1 stycznia 2019 r. koniec z użytkowaniem wieczystym gruntów, zabudowanych na cele mieszkaniowe. Wszyscy dotychczasowi użytkownicy wieczyści staną się teraz właścicielami nieruchomości. Ile będzie ich to kosztowało?

Zasady i tryb odpłatności

Z tytułu przekształcenia nowy właściciel gruntu ponosi na rzecz dotychczasowego właściciela opłatę. Jej wysokość jest równa wysokości opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego, która obowiązywałaby w dniu przekształcenia. Wymaganą opłatę wnosi się w terminie do 31 marca każdego roku. Dla osób, które mają trudności finansowe, istnieje drobna furtka. Mogą one wystąpić do właściwego organu administracji (nie później niż 14 dni przed dniem upływu terminu płatności) z wnioskiem o rozłożenie opłaty na raty lub ustalenie innego terminu jej wniesienia, nieprzekraczającego danego roku kalendarzowego. Opłatę z tytułu przekształcenia uiszcza się przez 20 lat, licząc od dnia przekształcenia, czyli 1 stycznia 2019 r. Może ona podlegać waloryzacji.

Opłata w zaświadczeniu

Każdy dotychczasowy użytkownik wieczysty otrzyma, na wniosek lub z urzędu, zaświadczenie, potwierdzające przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności. W dokumencie tym zostanie zawarte oznaczenie nieruchomości gruntowej lub lokalowej, potwierdzenie przekształcenia, a także obowiązek wnoszenia rocznej opłaty przekształceniowej wraz z ustaleniem jej wysokości. Jeżeli nowy właściciel nieruchomości nie zgadza się z wysokością opłaty lub okresem jej wnoszenia, może złożyć do właściwego organu wniosek o ustalenie wysokości lub okresu wnoszenia tej opłaty w drodze decyzji. Ma na to ściśle określony termin – 2 miesięcy od dnia doręczenia mu zaświadczenia. Do czasu wydania decyzji musi jednak ponosić opłatę w wysokości, ustalonej w zaświadczeniu.

Jednorazowa opłata

Dzięki nowej ustawie możliwe jest również jednorazowe wniesienie opłaty. Co do zasady wynosi ona sumę wszystkich „rat”, pozostałych do spłaty. W przypadku dokonywania jednorazowej spłaty tuż po wprowadzeniu nowej ustawy, obejmuje ona zatem kwotę, odpowiadającą dwudziestokrotności opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego. Przy wczesnej spłacie możliwe jest jednak uzyskanie odpowiedniej bonifikaty (zniżki) – nawet do 60%.