Brak przyjęcia odpowiedzialności za kolizję – co wtedy?

Oświadczenie o przyznaniu się do winy po kolizji drogowej zwalnia uczestników z konieczności wezwania policji. Każdy kierowca powinien wiedzieć, jak napisać oświadczenie sprawcy po stłuczce. Jednak nawet poprawnie sporządzony dokument nie zawsze uchroni przed problemami z uzyskaniem odszkodowania. Kiedy sprawca może powołać się na wady oświadczenia woli?

Wady oświadczenia woli.

Niekiedy sprawca zmienia zdanie lub próbując uniknąć odpowiedzialności za stłuczkę, odwołuje złożone oświadczenie. Na podstawie art. 82-88 k.c. istnieje możliwość jego uchylenia, jeśli podpisane zostało przy braku pełnej świadomości lub swobody, dla pozoru czy też pod wpływem błędu, podstępu, groźby drugiej strony. Oczywiście sytuacja taka nie skutkuje automatycznie utratą możliwości ubiegania się o odszkodowanie.

Brak przyjęcia odpowiedzialności za kolizję – co wtedy?

Gdy oświadczenie zostanie odwołane, ubezpieczyciel dysponuje dodatkowymi środkami ustalenia tego, jak przebiegał wypadek. Przy określaniu odpowiedzialności za powstałą szkodę opiera swoją analizę na relacjach osób uczestniczących w kolizji, opiniach rzeczoznawców, zeznaniach świadków zdarzenia, dokumentacji fotograficznej czy zapisach z monitoringu. Prowadzenie postępowania wyjaśniającego wpływa na to, jak długo trzeba czekać na pieniądze z ubezpieczalni, a termin likwidacji szkody może ulec znacznemu wydłużeniu. Jeśli ubezpieczyciel zwleka z wypłatą odszkodowania, należy zacząć działać. Przede wszystkim warto:

  • zażądać informacji o przebiegu postępowania likwidacyjnego,
  • zapoznać się z dokumentami zgromadzonymi w celu ustalenia odpowiedzialności za stłuczkę,
  • złożyć dodatkowe wyjaśnienia,
  • złożyć wniosek o przeprowadzenie konfrontacji ze sprawcą,
  • zażądać powołania biegłego z zakresu rekonstrukcji wypadków,
  • można także złożyć zawiadomienie na Policji, mimo iż od zdarzenia upłynął już jakiś czas.

W myśl art. 6 k.c. to na sprawcy ciąży obowiązek udowodnienia wszystkich przesłanek potwierdzających, że oświadczenie woli posiada wady prawne.

Odmowna decyzja TU a odszkodowanie.

Jeżeli nastąpi brak przyjęcia odpowiedzialności za kolizję, co wtedy powinien zrobić poszkodowany? W pierwszej kolejności możesz:

  • odwołać się od decyzji ubezpieczyciela,
  • jeśli droga reklamacyjna została wyczerpana, złożyć wniosek do Rzecznika Finansowego o podjęcie interwencji,
  • jeśli interwencja Rzecznika nie wpłynęła na zmianę decyzji ubezpieczyciela, złożyć wniosek o wszczęcie postępowania polubownego,
  • złożyć skargę na towarzystwo ubezpieczeniowe do KNF.

Jeśli powyższe działania nie przyniosą skutku, pozostaje wystąpić z pozwem do sądu. W tym momencie ważne jest, kto zajmie się szkodą. Warto zwrócić się o pomoc do kancelarii odszkodowawczej. Rekomendujemy kontakt przed podjęciem działań na własną rękę i powierzenie pełnomocnictwa profesjonalistom na co dzień zajmującym się dochodzeniem odszkodowań i wyceną szkód. Analiza sprawy odbywa się podczas bezpłatnej konsultacji. Wynagrodzenie pobierane jest dopiero po wypłacie odszkodowania i stanowi ustalony procent od uzyskanej kwoty. Klient nie ryzykuje więc zbędnych kosztów.