Dlaczego ubezpieczyciel nie wypłaca odszkodowania?

Kupując dobrowolne czy też obowiązkowe polisy oczekujemy w razie zajścia zdarzenia ubezpieczeniowego rekompensaty, która pokryje poniesione straty. Każdego roku sumy odszkodowań osiągają coraz wyższe kwoty, dlatego TU chętnie korzystają z każdej możliwej okazji do obniżenia lub odmowy wypłaty świadczeń. Dlaczego ubezpieczyciel nie wypłaca odszkodowania?

Towarzystwa ubezpieczeniowe mają prawo do zakwestionowania obowiązku wypłaty na naszą rzecz odszkodowania lub przyznania niepełnej kwoty. Zazwyczaj powołują się na zapisy zawarte w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia, dlatego jeśli chcemy ustrzec się problemów należy z wielką precyzją stosować się do treści wspomnianego dokumentu. W praktyce poszkodowani często napotykają na zarzut tzw. „rażącego niedbalstwa” lub przyczynienia się do zwiększenia rozmiaru szkody. Oba pojęcia są niedoprecyzowane. Najczęściej dotyczą sytuacji, kiedy np. poszkodowany zostawił kluczyki w samochodzie, uchylone okna, niezamknięte drzwi lub też auto było niewłaściwie załadowane. Ubezpieczyciel zwleka z wypłatą odszkodowania wówczas, gdy istnieją wątpliwości co do rozmiaru szkody lub odpowiedzialności za skutki zdarzenia.

Standardowe wyłączenia odpowiedzialności.

Niedopełnienie przez poszkodowanego obowiązków wynikających z OWU ma istotne znaczenie w procesie likwidacji szkody i uzasadnia, dlaczego ubezpieczyciel nie wypłaca odszkodowania. Otrzymamy decyzję odmowną, gdy nie opłaciliśmy składki ubezpieczeniowej oraz wtedy, gdy szkoda została wyrządzona umyślnie, doszło do zatajenia danych lub podania nieprawdziwych informacji.

W przypadku wypadków komunikacyjnych nie mamy co liczyć na odszkodowanie, jeśli badanie techniczne pojazdu było nieaktualne, kierowca prowadził pod wpływem alkoholu lub narkotyków, nie posiadał prawa jazdy, pojazd został wykorzystany podczas dokonywania przestępstwa, w czasie akcji protestacyjnych czy też działań wojennych.

Dlaczego ubezpieczyciel nie wypłaca należytego odszkodowania?

Świadczenia mogą zostać pomniejszone, jeśli dowody potwierdzające poniesione straty będą niewystarczające lub nieprawidłowo udokumentowane. Ubezpieczyciel jest jednak zobowiązany z należytą starannością ustalić wszystkie okoliczności zdarzenia i najprawdopodobniej wezwie nas do uzupełnienia brakujących dokumentów. Co do zasady pieniądze powinniśmy otrzymać w przeciągu 30 dni od daty złożenia zawiadomienia o szkodzie. Jednak nie zawsze tak jest. Jak długo czekać na pieniądze z ubezpieczalni? W przypadku zaistnienia okoliczności uniemożliwiających wypłacenie należności w ustawowo określonym terminie, okres oczekiwania na odszkodowanie może ulec wydłużeniu według ustawowo określonych zasad.