Wymuszenie pierwszeństwa – kolizja a odszkodowanie

Częstymi wypadkami, jakie mają miejsce na polskich drogach, są drobne stłuczki spowodowane wymuszeniem pierwszeństwa. Jeżeli znajdziemy się w takiej sytuacji, powinniśmy pamiętać o kilku podstawowych formalnościach, które należy dopełnić, aby skutecznie dochodzić odszkodowania.

Wymuszenie pierwszeństwa – kolizja a odszkodowanie

Do uzyskania odszkodowania konieczne jest ustalenie sprawcy zdarzenia. Możemy wezwać na miejsce kolizji patrol Policji, który spisze stosowny protokół i ukarze winnego kierowcę mandatem albo też, bez wzywania Policji, sprawca złoży pisemne oświadczenie o przyznaniu się do winy i zobowiązaniu do naprawienia szkody. Jeżeli osoba poszkodowana odstąpi od wezwania Policji, musi wówczas wykonać zdjęcia miejsca zdarzenia oraz uszkodzeń pojazdów. Powinna także zadbać o spisanie danych świadków oraz wiedzieć, jak napisać oświadczenie sprawcy po stłuczce, aby zminimalizować ryzyko jego odwołania. W polskim systemie prawnym istnieje możliwość uchylenia dokumentu, dlatego z pewnością policyjny protokół pozwoli nam na szybsze i prostsze dochodzenie roszczeń. Ostateczna decyzja, jaki tryb postępowania przyjąć, czy wezwać Policję po stłuczce, zależy od okoliczności kolizji i stanowiska stron. Pamiętajmy również, że niezbędne do uzyskania odszkodowania z ubezpieczenia OC sprawcy, będzie podanie podstawowych danych winnego kierowcy, w tym w szczególności numeru jego polisy. Ta informacja powinna znaleźć się w oświadczeniu lub protokole Policji.

Brak przyjęcia odpowiedzialności za kolizję – co wtedy?

Zgłaszając szkodę możemy spotkać się z odmową potwierdzenia okoliczności kolizji przez sprawcę, który składa kolejne oświadczenie i nie przyznaje się do winy lub wskazuje inny przebieg zdarzenia. Zakład Ubezpieczeń zobowiązany jest do ustalenia, jak wyglądał wypadek. Prawdopodobnie zleci biegłemu z zakresu rekonstrukcji wypadków drogowych wykonanie opinii, przesłucha świadków, wystąpi o udostępnienie zapisów z monitoringu. Na każdym etapie postępowania wyjaśniającego zgłaszający szkodę ma prawo stawiać wnioski i kwestionować ustalenia ubezpieczyciela. Może się jednak zdarzyć, że ten zmniejszy odszkodowanie wskutek przyczynienia poszkodowanego, a nawet odmówi wypłaty roszczenia. „Wymuszenie pierwszeństwa – kolizja a odszkodowanie“ to hasło często wprowadzane do wyszukiwarek. Użytkownicy Internetu poszukują porad dotyczących skutecznego dochodzenia odszkodowań, zwłaszcza jeśli napotkają na brak przyjęcia odpowiedzialności za kolizję. Co wtedy zrobić? Wiele osób ma trudności ze złożeniem odwołania czy wystąpieniem z powództwem do Sądu. Tymczasem w procesie cywilnym to na pozwanym będzie ciążył obowiązek wykazania, że pierwotnie złożone oświadczenie zawiera wady skutkujące jego nieważnością. Zgodnie bowiem z art. 6 k.c. ciężar udowodnienia faktu spoczywa na osobie, która z faktu tego wywodzi skutki prawne.