Pobierz formularz – oświadczenie sprawcy kolizji

Czy do kolizji drogowej zawsze trzeba wezwać policję?

Obowiązek wezwania Policji na miejsce zdarzenia dotyczy wypadków drogowych. Wynika to z ustawy z 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym. Jeżeli zatem którakolwiek z osób, uczestniczących w wypadku, doznała obrażeń ciała, należy zadzwonić pod numer alarmowy 112. W pozostałych przypadkach, czyli w sytuacji kolizji drogowej, teoretycznie nie ma takiego obowiązku. Warto jednak pamiętać o tym, że wezwanie Policji gwarantuje rzetelne i prawidłowe udokumentowanie zdarzenia. Jeżeli więc którakolwiek ze stron nie ma ze sobą wymaganych dokumentów – dowodu tożsamości, prawa jazdy, dowodu rejestracyjnego oraz polisy OC, mamy wątpliwości co do trzeźwości kierowców albo istnieje spór, co do winy sprawcy, warto mimo wszystko wezwać Policję. W pozostałych przypadkach wzywanie funkcjonariuszy będzie raczej stratą czasu i niestety może zakończyć się nałożeniem mandatu na sprawcę kolizji.

Kiedy można spisać oświadczenie ze sprawcą kolizji?

Jeżeli mamy do czynienia wyłącznie z kolizją, a nie wypadkiem drogowym, możemy nie wzywać Policji i poprzestać na sporządzeniu oświadczenia. Wzór takiego pisma można pobrać z Internetu, wydrukować i w razie nieszczęśliwego zdarzenia, wozić w samochodzie. Oczywiście sporządzenie oświadczenia możliwe jest tylko wtedy, gdy wina sprawcy zdarzenia jest bezsporna. Obie strony muszą być zatem zgodne co do winy sprawcy oraz okoliczności całego zdarzenia.

Co powinno zawierać oświadczenie sprawcy kolizji?

Oświadczenie sprawcy kolizji powinno przede wszystkim zawierać jego podstawowe dane, czyli imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu oraz numer prawa jazdy. Konieczne jest też wskazanie danych obu samochodów (sprawcy i poszkodowanego), a dokładniej marki i modelu pojazdów oraz ich numerów rejestracyjnych. Kluczową kwestią jest też wskazanie numeru polisy ubezpieczeniowej (polisy OC) oraz szczegółowych danych ubezpieczyciela (towarzystwa ubezpieczeniowego, w którym sprawca wykupił polisę OC). W drugiej części oświadczenia należy szczegółowo opisać zdarzenie. W jakim miejscu doszło do kolizji, jakie były okoliczności tego zdarzenia, jakich uszkodzeń doznał zarówno samochód poszkodowanego, jak i sprawcy. Większość gotowych formularzy oświadczeń zawiera rysunek samochodu, na którym należy zaznaczyć zakres szkód oraz puste miejsce, aby narysować układ ulicy i wzajemne położenie samochodów. W oświadczeniu można też wskazać świadków zdarzenia. Cały dokument powinien zostać podpisany zarówno przez sprawcę, poszkodowanego, jak i ewentualnych świadków zdarzenia.

Oświadczenie o kolizji i co dalej?

Po podpisaniu oświadczenia należy zgłosić szkodę do ubezpieczyciela sprawcy. Najczęściej można to zrobić telefonicznie, za pośrednictwem strony internetowej ubezpieczyciela, mailowo, osobiście w siedzibie ubezpieczyciela lub listem poleconym. Oczywiście najszybszą formą jest zgłoszenie telefoniczne lub za pośrednictwem Internetu. Zgłaszając szkodę, należy być przygotowanym na przedłożenie ubezpieczycielowi kserokopii, skanu lub oryginału dowodu rejestracyjnego pojazdu poszkodowanego, sporządzonego oświadczenia sprawcy, danych pojazdu sprawcy, informacji o polisie OC sprawcy, a także zdjęć uszkodzonego pojazdu. Ubezpieczyciel po rozpatrzeniu zgłoszenia spyta poszkodowanego o preferowany sposób usunięcia szkody oraz omówi warunki wypłaty odszkodowania lub miejsca, w którym dokonana zostanie naprawa. Od momentu zgłoszenia szkody zakład ubezpieczeń ma 30 dni na wypłatę odszkodowania lub inne rozwiązanie sprawy.

Oświadczenie o kolizji, a dodatkowe odszkodowanie z polisy sprawcy?

Odszkodowanie z polisy OC sprawcy powinno pokryć wszelkie koszty i wydatki, związane z kolizją. Przede wszystkim zatem ubezpieczyciel musi wypłacić sumę, odpowiadającą kosztom naprawy pojazdu, ewentualne kosztom holowania pojazdu, jego przechowywania, a także wynajmu pojazdu zastępczego. Warto w tym zakresie zbierać wszelkie faktury, dokumentujące dokonanie określonych zakupów i poniesienie określonych kosztów.